Search

Tuesday, April 17, 2012

Layang Muslimin Muslimat Jilid I

LAYANG
MUSLIMIN MUSLIMAT
JILID KA I

Asmarandana

1. Ieu anu rek digurit, lalakon jaman ayeuna, hal salira anu jongkot,
ngawincik aturannana, supaya jadi kabuka, kabuka tunggalna wujud,
dipapay ti memeh aya.
2. Nepi kana aya bukti, tina taya kana aya, geus aya bet ngalalakon,
ngalaman di alam dunya, nyorang kana karamean, ayeuna baris diatur,
urang papay ti asalna.
3. Tina tadi asal sepi, dina alam memeh aya, ari geus aya bet jadi cekcok.
Sepi dina jaman Kun Dzat, cekcok jaman Kun Fayak, Kun Mutlaq geus
sidik wujud, rupa sarupa-rupana.
4. Rupa teu kenging disalin, kitu tandana Kun Mutlaq, saperti rupa awewe,
mun kitu sidik rupana, teu kenging dirobah, rupa pameget nyakitu, teu
beunang dipindah-pindah.
5. Rupa istri pikeun istri, pameget keur rupa lanang, henteu salah kituna
teh, eta tandana Kun Mutlaq, tapi ieu ayeuna, ku jisim kuring diatur, ku
carita sangkan terang .
6. Kahijina ku pamilih, kaduana ku umpama, bade didamel lalakon, geura
kieu cariosna, pang ieu urang gumelar, kersana Gusti Yang Agung,
ngadegna gumelar sifat.
7. Hanteu ujug-ujug bukti, ngersakeunnana gumelar, sasat ngadamel
lalakon, kieu ceuk papayannana, namung upami mufakat, rempug
sareng dulur-dulur, mun teu cocog sae cempad.
8. Tapi pamugi sim kuring, upama aya nu lepat, mugi kersa mere hartos,
nyakitu deui basana, tangtos seueur nu lepat, mugi neda tawakup, margi
ngarang nembe pisan.
9. Kocap aya hiji Nagri, ngaran Nagri Raga Taya, ari nu mangku Bupatos,
anu nyepeng Raga Taya, nelah jenengannana, kamashur ka unggal Ratu,
sang Prabu Jasadiah.
10. Dupi anu jadi Meswari, jenengan Ratna Atiyah, tunggal turunan
Bupatos, teges terahing Kusumah, estu layeut sami pisan, siang wengi
tara jauh, babarengan tara pisah.
11. Kocap eta Kangjeng Gusti , geus kagungan dua putra, pameget langkung
karasep, kacatur jenengannana, Raden Muslimin cikalna, kaduana anu
bungsu, katelah Raden Muslimat.
12. Teu kinten-kinten diasih, ku Ibu rawuh ku Rama, teu pilih kasih dienod,
duanana dipalajar, Agama sareng Elmuna, raka rai sami suhud, ngesto
ka piwejang Rama.

Layang Muslimin Muslimat
2

13. Naon bae sakaliring, sakur pangwuruk ramana, hanteu aya anu mencog,
dihartikeun ku duaan, sarta geus kamaranah, geus sumurup kana qalbu,
sadaya wuruk ramana.
14. Saparantosna mangarti, kana sadaya piwejang, dua putra lajeng wae,
amit ti payuneun Rama, ngalih ka sejen tempat, caralik di tempat
singkur, ngahusukeun wuruk rama.
15. Nu mimiti naros rai, nyaeta Raden Muslimat, ka rakana bari mando,
hormat tumaros ka raka, saur Raden Muslimat, mugi engkang ulah
bendu, rehna rai kumalancang.
16. Kumawantun naros rai, kumargi raos pisan, rai masih keneh bodo, moal
sapertos engkang, dina perkawis Agama, nu ku Ama dipitutur, rai tacan
paham pisan.
17. Ngawalon Raden Muslimin, duh rai taya pamengan, ka engkang bade
tumaros, naon sakapaham engkang, moal arek dikilungan, kajabi anu
teu acan mafhum, pun engkang moal tiasa.
18. Perkawis Agama suci, geura kieu sayaktosna, ku engkang baris ditektek,
diterangkeun mimitina, geuning kieu dalilna, dina hadist geus
kamasyhur, dalil teh kieu unina.
19. Mimitina Awwalu Dinni, lajengna Ma’rifatullah, sundana kieu eta teh,
lamun rek lalakon agama, wajib ma’rifat heula, kana dzat Allah nu Maha
Agung, supaya sah ibadahna.
20. Tapi rai sanes deui, hal ma’rifat ka dzat Allah, eta teh lain sapertos,
nganyahokeun kanu anyar, Hawadist basa arabna mah, hawadist teh nu
ngajentul, nu nyata aya buktina.
21. Tatapi masing kaharti, atawa ka elmu tea, sabab Allah ta’ala teh, ceuk
saksina Dzat Laesa, Kamislihi terasna, hartina dzat yang agung, hanteu
aya umpamana.
22. Ngan dawuhan Kangjeng Nabi, wajib nganyahokeunnana,
nganyahokeun diri maneh, diri anu sajatina, sabab kieu ceuk Hadistna,
Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha.
23. Jeung aya lajengna deui, Man aroffa robbaha, Faqod jahilan nafsah teh, kieu
pihartieunnana, saha-saha jelema, nyaho ka dirina kitu, tangtu nyaho ka
pangeran.
24. Jeung saha nu nyaho deui, geus nyaho ka pangeranna, dirina geus
tangtu bodo, tah eta kitu hartina, mangga geura manahan, dalilna eta teh
kitu, pikeun saksi ngelmu tea.
25. Malah dawuhan Jeng Nabi, Illa anna awallanafsah, terasna teh fardu ‘ain,
kieu eta teh sundana, mimitina hal ibadah, sing terang jatining hirup,
masing tepi ka ‘aena.
26. Sasat kudu katinggal, sifat hirup sing kapendak, jatining sahadat eta teh,
bibitna sagala rupa, nya hahekat Muhammad, awalna Muhammad kitu,
nya eta Sagara Hayat.

Layang Muslimin Muslimat
3

NERANGKEUN HADIST
Anu kasebut dina kitab Mantiq

Sinom
27. Malah-malah rai aya, dalil deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, fiidunya bi
‘ainil qolbi, kitu anu kauni, ari hartina teh tangtu, ninggali Allah di
dunya, kudu ku awasna ati, hanteu bisa ninggal ku panon kapala.
28. Samalah aya lajengna, aya deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, lajengna Bil
akhiroti, teras bi’aenil ‘arsi, sundana teh kitu deui, ningal Allah di akherat,
ku panon teu salah deui, tatapina hanteu kalawan kapiat.
29. Sabab teu adu hareupan, kusabab enggeus ngahiji, kawas kembang
jeung seungitna, saperti gula jeung amis, kertas jeung bodasna deui,
kawas ombak sareng laut, tah kitu eta hartina, raina ngawalon ta’dim,
rebu nuhun engkang kersa miwejang.
30. Namung nyanggakeun duduga, muga ulah bendu galih, reh aya nu can
kapaham, rai bade naros deui, rakana ngawalon manis, aduh rai rebu
nuhun, dipalebah pun engkang mah, boro-boro ngewa ati, anggur atoh
boga dulur nyaring manah.
31. Anu aya diengkang mah, sumawonten pangarti, sanajan dunya barana,
lamun dipundut ku adi, moal rek dibuni-buni, wantun sumpah tangtu
katur, ceuk raina nuhun pisan, engkang heman ka rai, yaktos engkang
saderek dunya akherat.
32. Kieu engkang sayaktosna, bade tumaros teh rai, reh tadi dawuhan
engkang, ceuk dalil Awwalu dinni, sareng Ma’rifatullahi, anu tadi
dipisaur, kudu nyaho ka dzat Allah, saha nu kudu ninggali, lamun
urang nu kudu terang ka Allah.
33. Kapan geuning geus kapegat, kapiheulaan ku dalil, Laa haula wala quata
Illa billahil ‘aliyil ‘adim, kapan hartina teh dalil, teu daya upaya kitu, sasat
ngajadi rokrak, beh dinya rai teu ngarti, aya rokrak bet kudu kawasa
ninggal.
34. Upama kitu mah dua, hirup rokrak hirup Gusti, rakana lajeng ngajawab,
rai ulah salah harti, urang soteh ceuk nu hurip, sategesna hurip hirup,
hirup nyatana cahya, hakekatna Muhammad Nabi, hurip rasa, rasa teh
nya Rasulullah.
35. Tah kitu rai hartina, bilih rai tacan ngarti, lain urang ceuk nu anyar, nu
anyar damelan gusti, nu anyar moal tinggali, tangtu gusti anu weruh,
anu Dzat laisa tea, bila haiffin makanin, enya eta sategesna Ahadiyat tea.

Layang Muslimin Muslimat
4

36. Saurna Raden Muslimat, upami kitu mah harti, jadi sasat nu uninga, nya
gusti Rasulullohi, rakana ngawalon deui, leres rai bener kitu, mana ulah
salah paham, hartina Rosulullohi, rasa Allah rai eta rai moal salah.
37. Raina deui unjukan, aduh raka nuhun teuing, rai dipaparin terang,
namung bade naros deui, saur engkang teh tadi, Waman aroffa nafsahu,
faqod aroffa robbaha, man aroffa robbaha deui, salajengna jeung faqod jahilan
nafsah.
38. Saha-saha anu terang, kana dirina pribadi, tangtu nyaho ka Pangeran,
saha nu nyaho ka gusti, bodo dirina pasti, unggel Hadist eta kitu, naha
diri nu mana, anu kudu dipilari, naha ieu nu ngajentul badan badag.
39. Saupami sayaktosna, kudu nganyahokeun diri, diri ieu anu aya, nu bukti
ieu ngajagrig, raos rai hanteu hasil, bet asa teu puguh-puguh, kapan
enggeus katinggal, enggeus sidik ti leuleutik, moal enya susah
diteangannana.
40. Ngajawab deui rakana, rai kawas murangkalih, kantenan hanteu hasil
mah, neangan diri nu bukti, naha tacan tinggali, kana diri nu satuhu,
kapan ieu mah jasad, ngaran-ngarana oge jasmani, ngaran diri anu
sabener-benerna.
41. Hiji ngaran Narun tea, Hawaun, Turobun deui, Ma’un anu kaopatna,bilih
rai tacan harti, nyaeta badan rohani, tah eta rai nu kudu, ku urang
masing kapendak, ari nu ngaran jasmani, kudu ilang tapi papada
ilangna.
42. Ulah leungit tanpa sabab, leungitna kudu kaganti, kagenten ku opat
rupa, kakara bisa ngajadi, mun masih badan jasmani, kumaha geusanna
mafhum, kudu genten ginentenan, ilangna badan jasmani, sing kagenti
ku badan rohani tea.
43. Sabab hartina Jas eta, piraku hanteu kaharti, kapan baju ceuk sundana,
ari hartina teh mani, nyaeta badan rohani, sasatna baju teh bungkus,
bungkusna rohani tea, anu mawi moal hasil, lamun urang
nganyahokeun badan nyata.
44. Kudu dirakrak bajuna, sangkan eusina kapanggih, tah sakitu ibaratna,
ieu teh badan jasmani, hijabna ka Maha Suci, mun teu ilang heula wujud,
eusina moal kapendak, disaibaratkeun ucing, maksud ucing rek ngintip
beurit kaluar.
45. Kaluar tina liangna, tapi ucingna teh cicing, dina hareupeun liangna,
kalah paeh moal bijil, tangtu pisan moal hasil, tah ibarat rai kitu, ucing
teh ibarat jasad, beurit ibarat nu Latif, mo kapanggih mun jasad teu rasa
ilang.
46. Mun dina ucing tea mah, hayang kaluarna beurit, ucingna teh kudu
nyingkah, kakara torojol beurit, menggah di jalmi ge rai, mun hoyong
ma’rifatu, kana dzat Allah ta’ala, kudu sing ngarasa pasti, sing ngarasa
hanteu ngabogaan jasad.

Layang Muslimin Muslimat
5

47. Dina keur waktu tarekat, sing ilang rasa jasmani, kagenten ku
Rasulullah, rasa ni’mat anu sajati, bakating resep ninggali, kana dzatna
Maha Agung, tangtu ngarasa ilangna, dunya sarawuh jasmani, ceuk
babasan sarangka manjing curiga.
48. Raina lajeng ngajawab, katerangan engkang tadi, kahartos kabina-bina,
jadi caang pikir rai, geus moal rek udar deui, geus sumurup kana kalbu,
moal unggut kalinduan, moal kagedag ku angin, sabab sidik dalilna
jeung karasana.
49. Kantun saeutik can paham, hal sundana dalil tadi, ku rai can
kalenyepan, masih heran keneh ati, dina saha-saha jalmi, nu terang ka
Maha Agung, disebat bodo dirina, beh dinya rai teu ngarti, masih
bingung ku rai can kalenyepan.
50. Aya nu terang ka allah, disebatkeun bodo pasti, sanes pinter kasebatna,
naha asa bingung teuing, naha ari nu katepi, ma’rifat kanu Maha Agung,
dina ceuk dalil eta, disebatkeun bodo pasti, atuh leuwih hina tinu hanteu
terang.
51. Rakana lajeng ngajawab, naha rai can kaharti, basa bodo teh hartina,
manusa mah moal teuing, ma’rifat ka Maha Suci, sabab dalil geus
ngawengku, Laa haula wala quwata, illaa billahil ‘aliyil ‘adim, hartina teh teu
daya teu upaya.
52. Mun manusa nu ma’rifat, mutajilah eta pasti, sabab ngajirimkeun Allah,
katinggal ku panon bukti, ku mata anu buncelik, atuh saperti si waru,
papanggih jeung si dadap, sidik aya dua jirim, aya itu jeung aya diri
manehna.
53. Kapan Allah Nafi Isbat, aya Isbat euweuh Nafi, aya Nafi euweuh Isbat,
kalem timbul kitu rai, Isbat ayana pasti, diri manusa geus tangtu, nya ieu
sifatna urang, Nafi ayana rohani, mun keur Nafi Isbatna kudu teu aya.
54. Ceuk raina atuh saha, nu ma’rifat ka Yang Widi, ari sanes manusa mah,
saur raka mun teu harti, anging Jeng Rasulullohi, Muhammad Nabi
panutup, nu sumareh di Madinah, majajina mah geus sidik, enya eta
sareatna nu ma’rifat.
55. Diurang mah hakekatna, hakekat Muhammad Nabi, nyatana nyaeta
rasa, awas paninggali ati, eta nu bisa tinggali, ma’rifat ka Maha Agung,
ari tinggal manusa mah, nu make panon buncelik, eta kitu dina
katerangannana.
56. Jawab rai nuhun engkang, rai dipaparin harti, anu sakieu terangna,
matak ni’mat kana ati, lamun dibeuli ku duit, nimbang harga samaliun,
da naros ka nu sanes mah, weleh bae teu kaharti, aya basa tatapi hanteu
karasa.
57. Sabab ngan wungkul ceuk beja, beja dibejakeun deui, diandel bae
basana, buktina teu dipilari, keukeuh ngaji luar diri, ngajauhkeun ka
Yang Agung, teu diaji salirana, sifat dua puluh yakin, ngan di aku
nyatana badan anjeuna.
58. Tatapi salang surupna, hanteu diraoskeun deui, rai mah hayang karasa,
tumerapna hiji-hiji, ayeuna paneda rai, mugi-mugi engkang luntur,
ngabahas hiji-hijina, sareng hartina sing sidik, sing karasa ulah bae ngan
basana.

Layang Muslimin Muslimat
6
NGAWINCIK SIFAT DUA PULUH
Kalawan make umpama
Pucung

59. Lajeng wae rakana ngawalon saur, engkang rido pisan, mangga sakersa
rai teh, ku pun engkang rek didadar sajelasna.
60. Nu kahiji nyaeta ngaranna Wujud, kaduana Qidam, katilu ngarana Baqo,
nu kaopat nyaeta Mukholafah.
61. Mukholafatu Lilhawadist disebut, ari nu kalima, Qiyamuhu Binafsihi teh, nu
kagenep nyaeta Wahdaniat.
62. Ari Qudrat bilangan anu katujuh, dalapan Iradat, Elmu kasalapanna teh,
kasapuluh nyaeta nu ngaran Hayat.
63. Kasabelas Samma ngaranna geus tangtu, kadua belasna, Bassar ngarana
teu geseh, ari nu katilu belasna Qalam.
64. Nu kaopat belasna deui dicatur, nyaeta Qodiran, lima belas kacarios,
nyaeta anu disebat Mudiran.
65. Ari anu kagenep belas dicatur, ngaranna Aliman, nu katujuh belasna teh,
nyaeta anu dingaranan Hayan.
66. Anu kadalapan belasna dicatur, ngaranna Sami’an, kasalapan belasna
teh, nu kasebat nyaeta Basiran tea.
67. Ngajejegan kana jejeg dua puluh, nya Mutakalliman, semet eta rai seep,
enggeus jejeg eta dua puluh sifat.
68. Ceuk raina sumuhun engkang sumuhun, geus kapaham, nya sakitu
reana teh, jejeg pisan eta dua puluh sifat.
69. Namung rai saleresna tacan mafhum, teu acan kapaham, dina
pihartieunna teh, muga raka ulah kapameng miwejang.
70. Ceuk rakana eta sifat dua puluh, nya dibagi opat, hiji Nafsiah teu geseh,
kaduana nyaeta ngaran Salbiah.
71. Nu katilu Ma’ani ngaranna tangtu, anu kaopatna Ma’nawiyah ngaranna
teh, eta kitu geuning dibagi-bagina.
72. Ceuk raina naon nyatana anu puguh, sifatna di urang, anu ngaran
Nafsiah teh, mugi-mugi diterangkeun sadayana.
73. Saur raka Nafsiah teh enggeus tangtu, pangambung nyatana, nu kadua
Salbiah teh, nyaeta paninggal urang sifatna.
74. Nomer tilu Ma’ani ngaranna tangtu, pangdangu sifatna, di urangna teu
geseh, nu kaopat Ma’nawiyah nu kasebat.
75. Nyatana teh di badan urang sakujur, pangucap teu salah, sifatna baham
urang teh, anu matak disebatkeun Ma’nawiyah.

Layang Muslimin Muslimat
7
76. Nyaeta tukang ngama’naan puguh, anu tilu sifat, hiji pangdangu teu
geseh, nu kadua nyaeta paninggal tea.
77. Ari anu nomer tiluna pangrungu, ngama’naan eta, meureun rai ge
ngaraos, lamun rai parantos ngangseuan minyak.
78. Saupami rai ditaros ku batur, nanyakeun angseuna, seungit bauna
minyak teh, naha naon rai anu nembalannana.
79. Naha baham atawa pangambung, anu ngajawabna, raina lajeng
ngawalon, tangtos bae baham anu nembalannana.
80. Ceuk rakana geuning sidik eta puguh, tukang ngama’naan, baham teh
geus hanteu geseh, nyaeta tukang mere katerangan.
81. Nya nerangkeun beunang gawe anu tilu, beubeunangan soca, anu aneh
atawa awon, nomer dua beubeunangan cepil tea.
82. Naon wae sowara anu kadangu, nu nerangkeunnana, gulung ku
pangucap bae, anu mawi disebatkeun Ma’nawiyah.
83. Saur rai kahartos kaliwat langkung, pasal bagi opat, kanyataan di badan
teh, kantun eta nu dua puluh basa.
84. Enya eta anu dingaranan Wujud, kumaha hartina, sareng naon sifatna
teh, tumerapna dibadan urang sapata.
85. Saur raka eta anu ngaran Wujud, hartina teh aya, Allah mohal euweuh
tangtos, tanda aya kusabab ayana nafas.
86. Mohalna teh pang aya nafas teh tangtu, mohal bet euweuhna, samangsa
aya nafas teh, tangtu bae aya hurip hanteu salah.
87. Mangsa-mangsa aya hirup enggeus tangtu, mohal euweuh Allah, sabab
sifatna hirup teh, tina dzatna sifatna Allah ta’ala.
88. Saur rai nuhun eta geus kamafhum, kantun nomer dua, Qidam eta
basana teh, nya kumaha eta pihartieunnana.
89. Dijawab raka kieu rai mun tacan mafhum, hartina teh Qidam, Allah ti
heula teh, mohal enya Allah kapandeurian.
90. Sareatna nyata dibadan sakujur, sifatna teh soca, awas soca ti heula teh,
sabab eta nu ngabuktikeun sifat.
91. Jawab rai kumaha numawi kitu, anu pangheulana, ku raka disebat
panon, na kumaha dina katerangannana.
92. Saur raka geura kieu rai dangu, rasakeun baheula, waktu rai goib keneh,
memeh gelar ngumbara ka alam dunya.
93. Kangjeng Rama sinarengan Kangjeng Ibu, Rama masih bujang, Ibu ge
parawan keneh, barang tepang geus tangtu patinggal-tinggal.
94. Saparantos pada awas Ama Ibu, jorojoy manahna, dua-dua ting sereset,
jadina teh ngajodo geus moal lepat.
95. Sanggeus nikah enggeus disahkeun ku kaum, parantos nikah mah,
tangtos bae sapatemon, dua rasa jadi hiji moal lepat.
96. Saparantos rasa Ama Ibu gulung, gerentel beh urang, eta geuning
enggeus eces, pang disebut panon pangheulana.

Layang Muslimin Muslimat
8

97. Pek raoskeun naha bener rai kitu, masing kasaksian, kurasa diraos-raos,
mun karasa eta geus tangtu benerna.
98. Jawab rai sumuhun engkang sumuhun, enya kitu pisan, karaos ku abdi
oge, yaktos leres kahartos sareng karasa.
99. Mangga engkang ulah kapambeng miwuruk, lajengkeun terasna, nya eta
kana Baqo, kumaha pihartieunnana.
100. Ceuk rakana hartosna Baqo teh Agus, langgeng Gusti Allah, hanteu
keuna ku ruksak teh, hanteu owah teu gingsir Allah ta’ala.
101. Saleresna hartina Baqo teh kitu, nyaeta dzat Allah, eta sidik nu langgeng
teh, hirup eta kagungan Allah ta’ala.
102. Ceuk raina kumaha Mukhalafatuhu, Lilhawaditsi tea, eta oge can kahartos,
mangga raka ulah kapambeng miwejang.
103. Saur raka kieu hartina geus masyhur, eta beda-beda Allah sareng nu
anyar teh, mohal enya Allah sami jeung nu anyar.
104. Den Muslimat gancang ka raka ngawangsul, kumaha bedana, Allah
sareng nu anyar teh, kang rai mah can terang rarapannana.
105. Ceuk rakana kieu bilih tacan mafhum, kapan geus kawentar, ku sadaya
ahli ngaos, Gusti Allah ninggal teu kalawan soca.
106. Ngadanguna teu kalawan cepil kitu, sumawon nyaurna, hanteu kalawan
jeung lambe, kitu rai ari bedana mah.
107. Seueur deui bedana lian ti kitu, panjang mun didadar, moal seep ku
sapoe, sakitu ge meureun ku rai karasa.
108. Jawab rai sumuhun engkang kaemut, kumaha lajengna, Qiyamuhu
Binafsihi teh, mangartosna mugi ku engkang di dadar.
109. Nyaur deui rakana bari jeung imut, kieu bab hartina, Qiyamuhu Binafsihi
teh, Gusti Allah jumenengna ku anjeuna.
110. Mohal aya nu ngistrenan kitu, cacakan nu anyar, geuning bet hanteu
ngaraos, badan urang didamel ku Ibu Rama.
111. Najan Ibu Rama oge dina waktu, rek patemon rasa, teu boga tekad rama
teh, ku sangaja niat rek midamel putra.
112. Geuning sidik jumeneng ku anjeun kitu, ngan ari urang mah, jeung
kalawan kersana teh, Gusti Allah ngalantarankeun ka Rama.
113. Enya kitu sareatna mah ti Ibu, ari hakekatna, estu kersana Yang Manon,
enya eta wenangna Allah ta’ala.
114. Wenang pisan Gusti anu Maha Agung, ngajadikeunnana, jeung wenang
henteuna oge, tatapina maot mah geus wajib pisan.
115. Ceuk raina aduh-aduh bet sumuhun, karaos kacida, sadawuh-dawuh teh
cocog, mana horeng kitu eta hartosna.
116. Mangga engkang Wahdaniat deui catur, margi kang rai mah, weleh bae
can kahartos, jawab raka perkara Wahdaniat.
117. Eta kieu bilih rai tacan mafhum, ari Wahdaniat, sah Dzatna sah Sifatna
teh, sah Asmana sarawuh dina Af’alna.

Layang Muslimin Muslimat
9
Kinanti

118. Sundana teh rai kitu, lamun teu acan mangarti, raina lajeng ngajawab,
kahartos ku tuang rai, ari dina sundana mah, mung rarapna can kapikir.
119. Rakana lajeng ngawangsul, pasal Wahdaniat rai, tumerapna dinu opat,
dina baham soca cepil, pangangseu anu kaopatna, merwincikna kieu rai.
120. Upami dina pangambung, dzatna teh pangngseu pasti, sahna teh moal
rek cidra, mun ngangseu minyak nu seungit, tetep seungit diakuna, moal
bet pahili deui.
121. Dua sah sifatna kitu, naon nu diangseu pasti, katilu jeung sah Asmana,
boh bau boh ngaran seungit, moal sulaya ngarana, bau hangru pahang
seungit.
122. Kaopat sah Af’alna kitu, sasat sah gawena deui, geuning pangangseu teh
nyata, tara daekeun pahili, nu bau tetep bauna, lamun seungit tetep
seungit.
123. Misah- misah bae tangtu, tah kitu sahna teh rai, sanajan munguh di soca,
sah dzat teh awasna pasti, sah sifatna oge nyata, naon anu katingali.
124. Boh hideung beureum boh wungu, sakur sifat anu bukti, ari nu katiluna,
sah asmana oge sidik, kumaha dina sifatna, bet tara sulaya deui.
125. Saterasna oge kitu, raina lajeng ngalahir, nuhun parantos kapaham,
ayeuna lajengkeun deui, dina hal perkawis Qudrat, rai tacan mangarti.
126. Rakana jawab jeung imut, mangga diterangkeun deui dina hal perkawis
qudrat, sumangga dangukeun deui, kieu pihartieunnana, mungguhing
qudrat Yang Widi.
127. Qudrat teh kawasa kitu, tatapi kawasa Gusti, hanteu kalawan pakakas,
hanteu jeung parabot deui, tah kitu hartina qudrat, raina ngawalon
manis.
128. Walon raina sumuhun, tapi teu acan kaharti, kumaha pangawasana,
pang teu jeung parabot deui, rakana lajeng ngajawab, kieu rai mun can
harti.
129. Upami urang keur nuju, boga maksad hiji rupi, naon bae nu diseja,
saperti rek nyieun bumi, samemeh prak dipilampah, tangtu ku urang
dipikir.
130. Kumaha kahayang kalbu, rupana eta si bumi, boh panjangna boh
pondokna, sumawon majuna deui, ka kaler boh ka wetanna, kamarna
pon kitu deui.
131. Diatur-atur ku kalbu, dicipta-cipta ku ati, direrengga ku kahayang,
sangkan sieup eta bumi, upami enggeus kacipta, kana pisaeeun eta
bumi.
132. Lamun kitu tangtu luyu, da geus kacipta ku ati, geuning eta rai nyata,
geus ngadeg dijero ati, kana pirupaeunnana, sae awon eta bumi.
Layang Muslimin Muslimat
10
133. Kumaha rai kaemut, raina lajeng ngalahir, duh engkang kaemut pisan,
yaktos samemehna jadi, bumi mah enggeus kacipta, enggeus ngadeg
dina ati.
134. Ceuk rakana atuh nuhun, ari parantos kaharti, tapi engkang rek nanya,
ngadegna teh eta bumi, na kunaon parabotna, bol-bol geus jleg katingali.
135. Raina lajeng ngawangsul, teu make parabot deui, ceuk rakana itu diyah,
ayeuna meureun kaharti, kitu kawasana Allah, raina gumujeng manis.
136. Bari imut lajeng nyaur, duh engkang panuju teuing, yakin eta
katerangan, moal bisa dirobih deui, kumaha ari Iradat, muga
diterangkeun deui.
137. Lajeng rakana deui nyaur, Iradat mah kieu rai, Allah teh sifatna kersa,
kapan bukti anu tadi, eta bumi geus katinggal, nu ngadeg na jero ati.
138. Kantun ayeuna mah atuh, jadikeun kersa rai, rek midamel bumi tea,
hakekatna mah geus jadi, ayeuna kantun sareat, buktikeun Iradat rai.
139. Tapi rai mah geus teu kudu, rek midamelna teh bumi, moal cara Gusti
Allah, teu kalawan parabot deui, rai mah kudu sadia, nyadiakeun bahan
bumi.
140. Tihang kenteng jeung pamikul, palang dada cemped bilik, usuk
darurung jeung sarang, sumawon bedog ragaji, tatah baliung jeung
rimbas, palu gegep sugu deui.
141. Raina lajeng ngawangsul, ayeuna rai ngaharti, moal poho salamina, jadi
iman beurang peuting, kitu ngahartikeunnana, qudrat jeung iradat Gusti.
142. Mangga engkang deui terus, sifat Ilmu dadar deui, kapambeng can seep
pisan, gantung dangu tuang rai, ulah alang kumapalang, sing seep sama
sakali.
143. Ceuk rakana mangga atuh, sifat Ilmu urang wincik, ari Ilmu rai eta,
ngahiji jeung Hayat pasti, ceuk raina naon sabab, Ilmu jeung Hayat
ngahiji.
144. Saur raka sabab Ilmu, hartina Ilmu teh rai, nyaeta kanyaho tea, ari Hayat
caang pasti, tah eta kitu sundana, numawi pasti ngahiji.
145. Sabab kanyaho teh tangtu, dina caang eta pasti, da moal aya katerang,
lamun poek buta rajin, sabab ari kanyaho mah, dina caang bae sidik.
146. Dohir batin oge kitu, moal beda tangtu sami, dohirna lamun di dunya,
kumaha bisa ninggali, lamun hanteu aya caang, piraku boga pamanggih.
147. Aya kanyaho teh tangtu, ku caang eta geus pasti, caang katinggal ku
soca, soca ieu anu jirim, bagian kajasmanian, caang tina matahari.
148. Elmu batin oge kitu, sing sidik ‘ainal yakin, sing tepi kana caangna,
caang ilmu sing kapanggih, tapi lain caang beurang, caang dina jero ati.
149. Katinggali na teh kudu nyata ku panon ati, dina keur waktu tarekat,
mujasmedi ka Yang Widi, sidakep sinuku tunggal, nununggu sihing
Yang Widi.
150. Saur rai nuhun engkang, rai dipaparin ngarti, bade diestukeun pisan,
sakumaha saur tadi, lajengkeun deui ayeuna, kana Samma Basar deui.

Layang Muslimin Muslimat
11

151. Sumawonna Kalam kitu, rai hayang enggal harti, saur raka teu halangan,
engkang rek nerangkeun deui, eta teh kieu hartina, nu kasebut Samma
tadi.
152. Hartina Allah ngadangu, tapi teu kalawan cepil, Bassar teh Allah uninga,
teu kalawan soca deui, Kalam Allah ngandikana, tapi teu kalawan biwir.
153. Ceuk raina abdi bingung, kumaha sangkan kaharti, kaharti jeung
karasana, jen Allah lamun ninggali, hanteu kalawan ku soca,
ngadanguna teu ku cepil.
154. Lajeng rakana ngawangsul, lamun rai hayang ngarti, udag anu tujuh
basa, sifat dua puluh tadi, sahiji Qadiran tea, Muridan kadua deui.
155. Aliman anu katilu, nu kaopatna Hayan deui, kalimana teh Sami’an,
Basiran ka genep deui, katujuh Mutakalliman, tah eta masing kaberik.
156. Kieu eta anu tujuh, hartina sahiji-hiji, mimitina teh Qadiran, hartina
kawasa Gusti, Muridan Kersa Allah, Aliman uninga Gusti.
157. Hayan teh hartina hirup, nyaeta hirupna Gusti, Sami’an ngadangu Allah,
Basiran Allah ninggali, katujuh Mutakalliman, Allah nu ngandika deui.
158. Sabab eta anu tujuh, aya nyatana di diri, aya dibadan sapata, mun
kapanggih tangtu hasil, kabuka hijabna Allah, kabingung teh tangtos
leungit.
159. Malah-malah rai lamun, kapanggih nu jutuh tadi, sifat-sifatna kapendak,
dina sakujuring diri, tapi sanggeusna kapendak, tarekatna pek pilari.
160. Mun tarekatna kasusul, tanwande Ma’rifat jati, kana dzatna Gusti Allah,
nu caang sajero ati, carek babasan jawa mah, teangan sajero dzikir.
161. Nu kaya dilah gumantung, kaya sarangenge bijil, gumantung tanpa
cantelan, kitu ceuk babasan jawi, tatapi lamun kapendak, jasmani
tangtuna sepi.
162. Rasa moal boga wujud, kagenten ku warna rupi, nyaeta nu tadi tea, nu
kaya sarangenge bijil, kaya lintang karahinan, jeung kaya emas
sinangling.
163. Rai lamun enggeus kitu, kakara tangtu mangarti, kana Nafi sareng Isbat,
karasa sareng kapikir, lamun teu acan kapendak, kumaha bisana harti.
164. Malah dalil Antal Mautu, Qoblal Mautu kapanggih, hartina bisa ngarasa,
paeh samemeh mati, raina lajeng ngajawab, rada keder pikir rai.
165. Aya paeh memeh pupus, naonnana anu mati, lamun nyawana anu
wafat, atuh moal balik deui, gumelar deui ka dunya, rai weleh teu ngarti.
166. Ceuk raka kade kaliru, sanes nyawana anu mati, sategesna rasa nyawa,
nu paeh sama sakali, ari rasa nyawa eta, sategesna nafsu dohir.
167. Dina waktu eukeur kitu, teu inget ka anak rabi, sumawon ka harta
banda, diri ge teu kapieling, wungkul cengeng ka dzat Allah, ninggal ku
sajero ati.
168. Kitu lamun teu mafhum, eta anu saperkawis, nu kadua perkawisna,
kudu ngersakeun misti, dina nyerina sakarat, jalan paeh ke diakhir.

Layang Muslimin Muslimat
12

169. Geuning ceuk basa karuhun, ka anakna ngaweweling, he barudak kudu
bisa, nganjang ka pageto misti, supaya maneh waluya, sangkan lampah
ati-ati.
170. Geura pek ku rai emut, eta saur sepuh tadi, nu bener kabina-bina,
geuning ayeuna kapanggih, bet aya dina hadisna, babandingan basa
tadi.
171. Nyaeta Antal Mautu, jeung Qoblal Mautu deui, kapan teu beda
maksudna, kudu paeh memeh mati, sihoreng sangkan baroga, kasieun
engke di ahir.
172. Lamun geus ngarasa pupus, sasat geus ngarasa nyeri, ngarasa rasa
sakarat, piraku rek liwar teuing, ngajujur laku ma’siat, da aya kasieun
pasti.
173. Jeung nambahan kana suhud, milampah parentah Nabi, rukun Islam
anu lima, tah kitu jadina rai, Nagara ge tangtu aman, sabab geus boga
pamilih.
174. Mun geus junun ka Yang Agung, laku dohir ge dipilih, moal sagala
disorang, memeh prak tangtu dipikir, tangtu dianjangan heula, diciptacipta
ku ati.
175. Ibaratna karep nafsu, niat hayang maling duit, barang-barang upamana,
lamun urang inget tadi, kana saur sepuh tea, yen kudu inget di ahir.
176. Nganjang kapageto kudu, tangtu ku urang dipilih, naha kumaha jadina,
lamun nurut nafsu tadi, maling banda anu lian, salametna jeung balai.
177. Raina lajeng ngawangsul, leres kahartos ku rai, bener lamun geus kitu
mah, nafsu goreng teh kajaring, sasat geus aya pagerna, nu kuat kaliwat
saking.
178. Ayeuna aya pihatur, rek malikan anu tadi, sifat dua puluh tea, saur
engkang tadi geuning, dibagi deui ku opat, ku rai tacan kaharti.
179. Ceuk rakana bener kitu, dibagi ku opat deui, hiji ngarana Nafsiah, kadua
Salbiah deui, katilu Ma’ani tea, opat Ma’nawiyah deui.
180. Saur rai geus kamafhum, ngarana nu opat tadi, malah jeung barangbarangna,
ku rai geus kaharti, Nafsiah nyaeta nafas, sifatna irung nu
bukti.
181. Salbiah paninggal kitu, sifatna soca nu bukti, Ma’ani pangdangu tea,
sifatna nyaeta cepil, Ma’nawiyah teh pangucap, sifatna baham geus pasti.
182. Mung naroskeun teh kulanun, eta nu opat tadi, sabaraha bagiannana,
naha beda naha sami, bagian hiji-hijina, tadi rai hilap deui.

NERANGKEUN SIFAT DUA PULUH DIBAGI 4 SARENG DITERANGKEUN
DINA BARANG-BARANGNA ANU NYATA
Sinom
Layang Muslimin Muslimat
13

183. Rakana lajeng ngajawab, kieu rai mun can harti, bagian hiji-hijina, tangtu
beda hanteu sami, Nafsiah mah ngan sahiji, bagiannana teh kitu, ari
bagian Salbiah, lima teu salah deui, Ma’ani mah tujuh nya bagiannana.
184. Ma’nawiyah anu kaopat, bagiannana geus pasti, tujuh eta hanteu salah,
raina lajeng ngalahir, leres parantos kaharti, mung naon sababna kitu,
mana bet teu sarua, mugi rai parin harti, ceuk rakana kieu ari sababna
mah.
185. Nurutkeun kuma buktina, barangna sahiji-hiji, tangtu bae teu sarua, da
sifatna ge teu sami, baham soca jeung cepil, pangambung ge pon
nyakitu, malah pagaweannana, geuning bukti hanteu sami, soca cepil
baham angseu beda-beda.
186. Saur rai nuhun engkang, ayeuna rai mangarti, dina hal beda-bedana, anu
mawi hanteu sami, jeung dina damelna deui, kahartos pisan kulanun,
mung aya kapanasaran, bagiannana nu tadi, saur engkang bagiannana
Nafsiah.
187. Sahiji bagiannana, Salbiah lima geus pasti, Ma’ani tujuh teu lepat,
Ma’nawiyah tujuh deui, tah eta nyuhunkeun bukti, barangna hayang
kamafhum, dina baham dina soca, dina pangambung jeung cepil,
enggeus tangtu kanyataannana beda.
188. Ulah ngan tuduh apungan, kang rai mah hayang sidik, ulah kabar ulah
beja, nyuhunkeun nu sidik bukti, supaya ulah taklid, ngan ngandel ka
beja wungkul, rakana lajeng ngajawab, ngagelenyu imut manis, edas bae
rai mah katalanjuran.
189. Naha nganggo teterasan, sakitu ge cekap rai, montong bet sareng
buktina, raina unjukan deui, lamun kitu mah taklid, upami kitu mah
wadul, sabab moal jadi iman, ngaji Asma bae badis, kang rai mah
hayang nyata jeung buktina.
190. Sabab seueur nu miwulang, ka rai parantos sering, ngupingkeun nu
ngawurukan, nyaurkeun dina bab ngilmi, caritana beres luis, dalil
Qur’an Hadis kitu, dupi pek dipataroskeun mah, ngaraoskeunnana dalil,
jeung dipenta mana pibarangeunnana.
191. Sok buntu hanteu ngajawab, rajeun oge mere harti dijawab deui ku basa,
dalil dijawab ku dalil, sanes dijawab ku bukti, atuh ati teh nalapung, teu
kaharti teu karasa, ngan apal asmana badis, ngaji omong atuh mo aya
tungtungna.
192. Jawab raka atuh mangga, rek dibuktikeun sing sidik, dina perkawis
Nafsiah, bagiannana ngan hiji, geuning sifatna ge hiji, nyatana eta
pangambung, irung rai hanteu dua, kitu nyatana kang rai, anu mawi
ngan hiji bagiannana.
193. Ceuk raina leres nyata, paingan Nafsiah hiji, dina hal bagiannana, ayeuna
mah rai ngarti, ayeuna sumangga deui, Salbiah ku engkang catur,
kumaha eta barangna, nu mawi lima di pasti, naon tea nyatana dina
barangna.

Layang Muslimin Muslimat
14

194. Ngawalon deui rakana, perkawis Salbiah rai, kapan eta dina soca, aya
lima perkawis, barangna nu bukti, bae geura urang itung, hiji bobodasna
soca, dua hihideungna deui, nomer tilu kokonengna tina soca.
195. Kaopatna anu nyata, beubeureumna soca rai, ari anu kalimana,
heherangna panon sidik, tah rai geuning bukti, lima barang jadi gulung,
kawasana Gusti Allah, dina saban-saban jinis, tangtu pisan aya bae
rasiahna.
196. Raina lajeng ngajawab, mun kitu mah kaharti, karasa aya barangna,
ayeuna lajengkeun deui, terangkeun hal Ma’ani, nu kasebat nomer tilu,
eta naon barangna, anu nyata dina cepil, anu mawi bet jadi tujuh
bagiannana.
197. Ceuk rakana mun can terang, eta dina cepil rai, naha tara pangangguran,
milang lelegokna cepil, kapan eta sidik lelegokna cepil tujuh, katujuh
jeung liangna, pang moal aya mubadir, pang lalegok tangtu aya sababna.
198. Olohok Raden Muslimat, mata simeuteun ninggali, ka rakana lami pisan,
wekasan gumujeng manis, bari teras ngalahir, duh engkang sarebu
nuhun, rai kakara mendakan, anu nyaurkeun bab Ilmi, kasauran
dibuktikeun jeung barangna.
199. Ayeuna mah ulang kapalang, lajengkeun sahiji deui, anu ngaran
Ma’nawiyah, naon barangna nu bukti, numawi tujuh dipasti, bagiannana
teh kitu, supaya gulung pisan, sifat dua puluh tadi, ngagulungna kanu
opat sing karasa.
200. Rakana deui ngajawab, Ma’nawiyah eta rai, numawi bagiannana tujuh
hanteu salah deui, geus tangtu aya bukti, moal catur hanteu puguh, geus
tangtu aya barangna, geura rek didadar deui, anu tujuh disajero
Ma’nawiyah.
201. Kahijina anu nyata, nyaeta ngaranna biwir, biwir rai nu ti handap,
kaduana deui biwir, eta anu katinggali, nyatana biwir anu luhur, gugusi
anu katiluna, nu tiluhur tea bukti, kaopatna gugusi beulah ti handap.
202. Ari anu kalimana, nyaeta ngaran lalangit, lalangit anu ti handap,
kagenep deui lalangit, geuning eta sidik bukti, lalangit belah ti luhur, ari
anu katujuhna, ditengah letah sahiji.
203. Gumujeng Raden Muslimat, cisocana munggah bijil, rambay bakating ku
ngeunah, aduh-aduh engkang sidik, sifat dua puluh bukti, kanu opat
geus ngagulung, tembong aya barangna, enggeus sidik katingali,
namung waos naha bet hanteu kabilang.
204. Kapan aya jeung buktina, sidik pisan katinggali, eta dina jero baham, bet
kaliwat hiji deui, naha engkang teh lali, aya hiji nu kalarung, naha
engkang bet diliwat, rai mah mun kitu, moal nampi dina eta Ma’nawiyah.
205. Rakana ngabarakatak, gumujeng mani ngagikgik, bari nyaur ka raina,
duh rai karunya teuing, naha bodo-bodo teuing, bet manah make
kaliru, kapan eta huntu mah, datangna oge pandeuri, sanggeus urang
kaasupan aci dunya.

Layang Muslimin Muslimat
15

206. Ari balik pangheulana, kitu moal salah deui, raina mani ngarenjag,
bakating ku raos isin, ngadebat rasa rek hasil, kari-kari ngabulucun,
tungkul ngahuleng teu jawab, arek jawab deui ajrih, jadi teu pok
kabujeng karasa pisan.
207. Wekasan neda hampura, mugi ulah bendu galih, sanes maksad rek
ngadebat, mung kaliru pikir rai bakating handeueul ati, lamun aya nu
kantun, jadi moal cios ni’mat, sifat dua puluh leuwih, ayeuna mah
nuhun parantos lugina.
208. Rai saumur nembean, ngupingkeun carios Ilmi, saur teh sareng buktina,
kanyataan dina diri, moal burung tereh harti, da sanes ku saur wungkul,
samangsa aya barangna, tangtu karasa kaharti, ngaji diri ieu teh
sayaktosna.
209. Paingan aya dalilna, Iqro kitabaka dalil, kafa binafsika tea, Alyauma ‘alaika
deui, Hasiba unina dalil, sundana anu kamasyhur, yen wajib pisan
manusa ngaji teh kudu ngajinis, nyaeta ngaji saadeging badan.
210. Ulah ngaji luar badan, matak ngajauhkeun Gusti, teu ngarasa
babarengan, siang wengi ngangliputi, rakana lajeng ngalahir, bener rai
eta kitu, sanggeusna maca daluang, terus ngaji luang deui, nyaeta
rasakeun daluang tea.
211. Dihartikeun dilenyepan, dirarapkeun kana diri, sing cocog jeung
sareatna, hakekatna mah geus pasti, aya didiri pribadi, nu matak kudu
diemut, kalawan make tarekat, sangkan bisa ma’rifati.
212. Sareat sareng hakekat, tarekat ma’rifat deui, teu beunang dipisah-pisah,
kudu gulung jadi hiji, boh dina lakon agami, sumawonna dina ilmu,
kudu gulung anu opat, sabab manusa ge geuning, sampurna bisa
gumelar di dunya.
213. Taya lain ngan ku opat, pangucap pangangseu deui, katiluna ku
paninggal, kaopat pangdangu pasti, jadi lamun kurang hiji, teu
sampurna urang hirup, komo lamun kurang dua, pinasti moal katepi,
sumawonna kurang tilu nyucud pisan.
214. Raina lajeng unjukan, duh engkang karaos teuing, sadaya piwejang
engkang, estu nyerep kana ati, sumarambah kana bayah, geus sumurup
kana kalbu, namung rai ayeuna, ka engkang rek naros deui, eta sifat dua
puluh saterasna.
215. Manawi aya kebatna, salangkungna tinu tadi, nu geus dipisaur, rakana
lajeng ngalahir, masih teras eta sifat rai, pasal sifat dua puluh, lajengna
jadi aksara, sabab aksara ge pasti, meunang nyutat tina adeging manusa.
216. Ngawalon deui raina, kumaha engkang nu mawi, didamel deui aksara,
sifat dua puluh tadi, keur dameleun naon deui, rakana lajeng
ngawangsul, pikeun ngaunikeun Qur’an, wetna Agama sabumi, jalan
jalma ibadah ka Gusti Allah.
217. Jeung pikeun ngamankeun dunya, sangkan manusa didohir, hirupna
bisa waluya, repeh rapih jeung sasami, anu mawi aya Agami, bakat
Layang Muslimin Muslimat
16
asihna Yang Agung, ngamulyakeun ka manusa, ti dunya nepi ka batin,
diunggulkeun tina sasama mahlukna.
218. Ngajawab deui raina, yaktos kahartos ku rai, pimaksudeunnana aksara,
tapi naha eta mahi, ku aksara anu tadi, ku hurup nu dua puluh, pikeun
ngaunikeun Qur’an, rakana lajeng ngalahir, tangtu bae cukup moal enya
kurang.
219. Malah-malah tujuh welas, hakekatna mah kang rai, ku sakitu oge cekap,
raina ngajawab deui, ku rai tacan kaharti, hurup Qur’an ngan sakitu,
kapan sadaya ge terang, tilu puluh hurup pasti, ceuk rakana eta mah
rangkepannana.
220. Bibitna mah moal salah, dua puluh bae pasti, kumargi lantarannana,
sifat dua puluh tadi, sifatna Gusti Yang Widi, teu kurang sumawon
langkung, moal enya ngaleuwihan, ti sifatna maha suci, seueur soteh eta
mah rangkepannana.
221. Ngawalon deui raina, ku rai tacan kaharti, huruf Qur’an tujuh welas,
beuki kurang wae geuning, kamana sawareh deui, da moal leungit teu
puguh, tangtu aya sumurupna, muga diterangkeun deui, ulah pambeng
engkang ka rai miwejang.
222. Ceuk rakana mun can terang, katerangannana rai, nu mawi ku tujuh
welas, cukup teu kurang teu leuwih, tapi hakekatna rai, hakekatna eta
huruf, sareatna mah teu salah, aya tilu puluh bukti, sabab kieu rai
kateranganna.
223. Geuning dina sembahiyang, dina sapoe sapeuting, ngan tujuh welas
raka’at, hanteu kurang hanteu leuwih, malah rukunna ge rai, tujuh welas
eta puguh, tah geuning dina ibadah, ku tujuh welas ge mahi, tarekatna
nyusul anu tilu sifat.
224. Ceuk raina naon tea, nu tilu teh can kaharti, nu disusul ku tarekat, ku
tujuh welas raka’ati, ceuk rakana taya deui, ku sadaya nu disusul, hiji
Dzatna Gusti Allah, kadua Sifatna deui, nu katilu, Asmana Allah ta’ala.
225. Asmana nu hiji tea, nu mahi ka tujuh bumi, tujuh langit sadayana, tah
eta anu diberik, nu mawi Qur’an ge rai, hurupna teh ngan sakitu,
hakekatna tujuh welas, nyaeta nyusul nu tadi, Dzat, Sifatna Asmana
Allah ta’ala.
226. Kanyataan aksarana, anu tilu teh kang rai, nu teu aya dina Qur’an,
aksara Ca nu kahiji, dua aksara Nya deui, aksara Nga nu katilu, tah eta
anu teu aya, dina Qur’an teu ditulis, da hakekat dzat sifat asmana Allah.
227. Atawa Allah Muhammad, katiluna Adam deui, tah eta nu diteangan,
diberikna kunu tadi, ku tarekatna Agami, nyaeta dina waktu, waktu anu
lima tea, dina sapoe sapeuting, kapan raka’atna eta tujuh welas.
228. Saur rai geus kapaham, pasal tarekat agami, bener dina waktu lima, dina
sadinten sawengi, tujuh welas raka’ati, hanteu kurang hanteu punjul,
tapi naha kang rai mah, weleh bae teu kapanggih, dzat sifat asmana
Allah ta’ala.
Layang Muslimin Muslimat
17
229. Akbarna hanteu kapendak, tur ibadah ti leuleutik, teu ninggalkeun
waktu lima, rai bingun liwat saking, najan dicipta ku ati, weleh bae teu
kaemut, anggur hate ambariang, cus cos ka sagala rupi, aduh engkang
kumaha atuh petana.
230. Sangkan sampurna ibadah, ulah gawe tanpa hasil, rakana lajeng
ngajawab, puguh wae atuh rai, sabab aya dina Hadist, mun amal teu
reujeung ilmu, batal teu jadi amalna, bukti rai oge gening, bet teu raos
karaosna, ku salira.
231. Da make bingung sagala, pertandana hanteu, jadi hanteu beresih nya
manah, jadi mang-mang ati rai, ayeuna mung hayang bersih, ibadah ka
Maha Agung, hempek geura teangan, tarekat na Ilmu Wali, mun ka
pendak geus tangtu bisa ma’ripat.
232. Buktikeun hurup aksara, anu tujuh welas tadi, teangan dina salira, jalan
tarekatna Ilmi, pikeun nyusul anu tadi, Dzat Sipat Asma Yang Agung,
tanwande bisa kapendak, katinggal ku rasa jati, mimitina teangan nu
tujuh welas.
233. Da moal enya bet beda, jeung tarekatna Agami, pada-pada tujuh welas,
ngan aya beda saeutik, dina migawena rai, ari ku tarekat ilmu, nu tujuh
welas aksara, bareng dipakena rai, sawaktuna tujuh welas-tujuh welas.
234. Nu mawi bisa ma’ripat, kana jatining Agami, tah kitu rai sababna, pang
kudu ma’ripat jati, sangkan urang keur di dohir, sampurna ibadah kitu,
ngalakonan rukun Islam, parentahna Kangjeng Nabi, alus pisan daek
amal jeung elmuna.
235. Raina lajeung unjukan, nuhun ku rai kaharti, ayeuna kantun neangan,
neangan tarekat ilmi, tapi moal tebih teuing, kawas-kawasna kulanun,
ceuk babasan tea mah, tamiang meulit ka bitis, nya kang raka anu bade
di guruan.
236. Rakana mesem sakedap, lajeng raina ngalahir, rai aya keneh bingbang,
pasal dina hurup tadi, anu tilu tacan harti, huruf Ca Nya jeung Nga kitu,
nu teu aya dina Qur’an, naha engkang naon margi, pang teu aya ku rai
can kalenyepan.
237. Rakana enggal ngajawab, atuh da eta mah bibit, bibitna sagala rupa, nu
langgeng teu owah gingsir, dzat sipat asmana gusti, Allah jeung
Muhammad Rasul, Adam anu katiluna, bibit Nabi bibit Wali, ceuk raina
kumaha sabab-sababna.
238. Rakana deui ngajawab, kieu rai mun can harti geura eta teh aksara, anu
tilu tea tadi, Ca nya jeung huruf Nga deui, cecekna paek geura itung, aya
sabaraha jumlahna, ceuk rai salapan pasti, tilu-tilu dina sahiji aksara.
239. Tah eta saur rakana, hakekatna para Wali, sareatna geuning aya, di
Cirebon geus bukti, Wali salapan kawarti, Wali tunggal kasapuluh, raina
lajeng ngarenjag, percanten kaliwat saking, hakekat teh geus tangtu aya
sare’at.
Layang Muslimin Muslimat
18
240. Tapi bieu mah hakekat, nyandak tina huruf tulis, kumaha ari hakekatna,
Wali di diri pribadi, da kapan kudu ngajinis, ngaji saadeging wujud,
naha aya nyatana, hakekatna para Wali, dina ieu saadeging wujud
urang.
241. Ceuk rakana nya kantenan, aya mah teu salah deui, pek bilang cecekna
badan, aya sabaraha hiji, hartina liangna diri, raina mani ngaranjug,
margina teh nyata pisan, liang-liang di jasmani, nu dilihur tujuh jeung
dua dihandap.
242. Kasapuluh Wali tunggal, tunggalna wujud pribadi, ceuk rakana nuhun
pisan rai gancang mangarti, raina ngajawab deui, berkah tapi rada
bingung, lantaran ceuk carita, ma’nana Wali teh pasti, hartina teh
pangurusna hal agama.
243. Wawakilna rasulullah, eta kitu nu wawarti, rakana lajeng ngajawab, atuh
bener bae rai, kitu ma’nana Wali, nyatana eta pangurus, naha rai teu
rumasa, diurus beurang jeung peuting, kapan sidik nu ngurus salapan
liang.
244. Geuning lamun hayang dahar, diurus ku baham pasti, kitu deui hayang
ninggal, diurus ku panon bukti, hayang ngangseu kitu deui, tangtu
diurus ku irung, hayang ngadenge ge nyata, diurus ku cepil rai, kiih
ngising diurus ku liang handap.
245. Tadi rai sasauran, Wali teh wawakil Gusti, wawakilna Rasulullah, eta
oge bener deui, naha eta liang tadi, lain wawakilna Rasul, teh nyaeta
rasa, rasa mah kapan gaib, nu bukti mah panon cepil irung baham.
246. Raiana emprak jeung senggak, bari nyaur nuhun teuing kaharti, lamun
kitu mah, leres teu tebih ti diri, ku bawaning nya ngahiji, sagala rupa teh
kumpul, arasup ka wujud urang, kana saadeging diri, hanteu ingkah
hanteu ical ti salira.
247. Anamung rai ayeuna, ka raka rek naros deui, manawi teu jadi lepat, aya
nu tacan harti, mugi ulah bendu galih, ceuk rakana rebu nuhun, naon
oge pamariksa, anu ku engkang kaharti, moal luput ku engkang tangtu
didadar.
NERANGKEUN ALAM NU TUJUH
1. Alam Ahadiat, 2. Alam Wahdat, 3. Alam Wahidiyat, 4. Alam Arwah,
5. Alam Ajsam, 6. Alam Misjal, 7. Alam Insan Kamil
Dangdanggula
248. Ceuk raina seueur nu can harti, kang rai teh can pati paham, wincikan
alam sakabeh, hiji Ahadiyatu, dua Wahdat nu kawarti, katilu
Wahdaniyat, opat Arwah masyhur, nu kalima alam Ajsam, nu kagenep
alam Misjal can kapikir, ari anu katujuhna.
Layang Muslimin Muslimat
19
249. Nyaeta alam Insan Kamil, sadayana teu acan kapaham, dina
ngarasakeunna teh, medeng estu halimun, barangna pon kitu deui, tacan
karasa kapaham, mugi dipitutur,ulah kapambeng nya welas, atuh saha
anu rek miasih, lian ti salira engkang.
250. Moal aya nu baris hawatir, lamun sanes ti salira engkang, deungeundeungeun
atuh komo, moal kersa mitutur, numawi ieu kang rai, ka
engkang tangtos maksa, nyuhunkeun diwuruk, piwuruk nu saleresna,
tina margi kanu sanes mah teu wani, kumargi kurang conggahna.
251. Najan conggah kanu sanes wani, mending-mending lamun terus terang,
ngawakcakeun nu sayaktos, kumaha lamun wadul, teu kersaeun
mukakeun sosi, dilampat dipageuhan, tangtos tambah bingung, jadina
tangtu ngacaprak, tungtungna teh nuduh kanu lain, rai teh tangtos
ngacona.
252. Rakana teh ngawalon jeung manis, aduh rai bener kitu pisan, lamun aya
kahoyong teh, kudu keukeuh tanda kukuh, boro-boro dulur pribadi,
sanajan kanu lian, mun harep berilmu, kudu keukeuh peuteukeuhna,
hayang ngarti ulah arek lanca linci, mundur maju nu diseja.
253. Gera kieu bisi tacan harti, hal perkawis alam Ahadiyat, eta alam gaib
keneh, gaib leuwih gaib, dalilna ge nu kauni, Dzatlaisa tah saksina,
Kamislihi kitu, kieu pihartieunnana, sategesna, dzat nu teu aya upami,
teu aya nu nyaruaan.
254. Ku bakating Bila Haiffin rai, sategesna teu warna teu rupa, hanteu
beureum hanteu koneng, teu hideung bodas teu paul, teu poek teu caang
deui, jadi tacan aya sifat, estu masih suwung, jenengan ge tacan aya, tapi
wajib ayana Yang Maha Suci, suwung teh dina ayana.
255. Salajengna Ahadiyat tadi, rek ngersakeun kakawasaannana, ibaratna
ngalalakon, di alam Wahdat kitu, alam dzat sifat teh bukti, didinya
Ahadiyat ngaluarkeun Nur anu ngaran Johar Awal, atawana sagaraning
hirup deui, tangkal nyawa sadaya.
256. Enya eta anu kasebat deui, hakekatna Muhammad wiwitan, utusan
Gusti Yang Manon, atawa anu kasebut sajatina sahadat pasti, nyaeta
saadatna, dzat jeung sifat gulung, Ahadiat sareng Wahdat, geus teu
pisah ngajadi gulung ngahiji, ibaratna dina seuneu mah.
257. Geus ngahiji panas sareng api, Ibaratna panas Ahadiyat, dupi ibarat
Wahdat teh, nyaeta seuneu nu hurung, geus teu pisah ngajadi hiji,
sipanas jeung hurungna, numawi disebut, jatining sahadat tea, atawa
saadatna waktu tadi, ngahijina dzat sareng sifat.
258. Datlaesa eta Maha Suci, nyaeta ibaratna panas, anu teu warna rupa teh,
jeung taya upama kitu, sifat kanyataan pasti, nya hakekatna
Muhammad, numawi disebat Muhammad Rasulullah, didamelna ku
Gusti nu Maha suci, wiwitan sareng wekasan.
259. Wiwitanna Johar Awal pasti, nyaeta cahayana Allah, wekasanna ge geus
‘aen, majajina Kangjeng Rasul, nu sumareh di Madinah sidik, nyaeta
Layang Muslimin Muslimat
20
wekasannana, utusan Yang Agung, panutup Nabi sadaya, eta kitu
katerangannana rai, pasal Ahadiyat Wahdat.
260. Saur rai nuhun rebu nuhun keti, tina margi kang rai ayeuna, pasal eta
bisa ngartos, sareng percanten kalangkung, paingan kedah kapanggih,
ma’rifat kana dzat sifat, Gusti Maha Agung, da eta bibit sadaya, nya
percanten mun ma’rifat enggeus pasti, maot teh tangtos sampurna.
261. Salajengna mugi dipiwarti, dina alam anu katiluna, nu ngaran Wahidiyat
teh, sifat naon anu dumuk, kaayaannana nu sidik, sumangga geura
piwejang, sangkan rai mafhum, rakana lajeng ngajawab, kaayaan dina
Wahidiyat rai, hakekat Nur Muhammad.
262. Nyaeta sorotna nu tadi, tina Johar Awal, dzat sifatna Allah, Hakekat
Muhammad eces, sifatna padang alus, bijil cahya opat rupi, cahya
beureum mimitina, dua koneng kitu, katilu cahaya bodas, kaopatna
cahaya hideung geus pasti, ngarana Nur Muhammad.
263. Muhammad anu caang tadi, atawana Nurullah disebat, tah eta Nur
Muhammad teh, hakekat Adam disebut, bibit pikeun alam dohir, atawa
Asmana Allah, nu opat teh kitu, jadi lafad Alif Lam Lam, kaopatna He eta
teu salah deui, tadina ge asma Allah.
264. Dina alam katilu geus pasti, enya eta alam Wahidiyat, pan kieu
merelena, dzat nu mimiti disebut, dua sifat nu kawarti, kakara kana
asma, gening nomer tilu, eta kanyataannana sanggeus aya Nur
Muhammad eta pasti, atawa hakekat Adam.
265. Anu tilu gulung jadi hiji, gulung Allah Muhammad jeung Adam, kieu
ceuk dina dalil teh, Wanahnu Aqrobu kitu, Ilaihi Min Habril Warid, tah rai
eta saksina, piraku ngawadul, dalil sakitu ecesna, mun teu ngandel kana
dalil kupur kapir, numatak kudu karasa.
266. Den Muslimat pek ngalahir deui, duh engkang nuhun rebu laksa, sadaya
saur kahartos, estu merele kalangkung, cocog sareng dina hadis, caritana
mah gelar, ti kapungkur-pungkur, ngan jalmana anu liwar, teu ihktiar
neangan tarekat ilmi, sangkan bisana ma’rifat.
267. Ayeuna mah pek teraskeun deui, nyaeta alam anu kaopat, alam Arwah
can kahartos, naon nyatana anu dumuk, rakana lajeng ngalahir, alam
Arwah nu kaopat, papay heula atuh, tadi anu tilu alam, kanyataan dzat
sifat asmana Gusti, meureun anu kaopatna.
268. Kantun Af’al Gusti Maha suci, nyaeta alam Arwah tea, bilih rai tacan
nyaho, nya ieu dunya dumuk, bumi cai seuneu angin, numatak disebut
arwah, piroheun geus tangtu, pigetiheun sayaktosna, bibit Adam
Manusa pon kitu deui, majajina mah tidinya.
269. jadi ieu bumi angin cai, nyaeta sorot tadi tea, tina Nur Muhammad eces,
Af’alna Gusti Yang Agung, kakawasaannana buktina ieu alam dunya,
babakalna dumuk, eta ti Nur Muhammad, anu tadi ku engkang geus
dipiwarti, cahya anu opat tea.
Layang Muslimin Muslimat
21
270. Cahya beureum sorotna ngajadi, jadi hawa seuneu hanteu salah, buktina
panas seuneu teh, sorot nu kadua kitu, tina cahya koneng tadi, nya jadi
angin buktina, ari nu katilu sorotna cahya nu bodas, jadi cai kanyataan
nana bukti, ari nomer kaopatna.
271. Tina sorot cahya hideung tadi, jadi tanah kanyataannana, ari eta nu opat
teh, dihirupkeunnana tangtu, ku sorotna Matahari, sifatna nyaeta caang,
geura bae lamun, mun didunya taya caang, moal enya manusa bisa
harurip, tatangkalan oge musna.
272. Tapi eta Panonpoe tadi, moal caang mun teu kasorotan ku dzat sifatna
Yang Manon, nu tadi geus dipitutur, teu beda lahir jeung batin,
didohirna geuning nyata, bumi angin banyu, seuneu anu kaopatna,
gening eta jadi asma Allah yakin, Alif Lam Lam He nyatana.
273. Caang mah tina Matahari, nyaeta nu jadi Tasjidna, nu ngahirupkeun
sakabeh, didunyana oge tangtu, aya asmana Yang Widi, hiji mahi
kasadaya, ngangliputi estu, kitu katerangannana, geura manah ku rai
masing lantip, dina karasa henteuna.
274. Saur rai teu kinten kaharti, hanteu kedah diemut da paham, sabab
parantos karaos, moal mungkir deui kalbu, ku rasa parantos kaharti,
sasat geus katarima, ku Rasulullahu, buktina ku teu bingungna,
samangsana hanteu bingung eta sidik, tanda-tanda geus benerna.
275. Kantun eta anu kalima deui, enya eta alam Ajsam tea, naon buktina anu
‘aen, rakana enggal ngawangsul, perkawis Ajsam anu tadi, nyaeta
nyatana jasad, manusa satuhu, asal tina opat rupa, tina bumi cai seuneu
reujeung angin, kieu bilih kurang terang.
276. Anu mawi jasad ieu rai, asalna teh cai angin taneuh, sareatna ge karaos,
lamun Rama sareng Ibu, hanteu barang tuang rai, aci-aci anu opat, bukti
ngajarentul, sifat-sifat kajadian, tatangkalan anu nanceb dina bumi,
buahna kapan dituang.
277. Sabab sidik tatangkalan pasti, pangna bisa ngagedean tangkal, kapan
bukti enggeus ‘aen, ku opat tadi geus tangtu, aci bumi hawa angina,
hawa panas katiluna, opat hawa banyu, coba rai lamun melak, naon bae
boh pare atawa kitri, mun dikirangan sarupa.
278. Kinten-kinten eta bisa jadi, lamun hanteu aya anu sarupa, mun cai anu
teu aya teh, enggal raina ngawangsul, atuh moal bisa jadi, sakabeh ge
tatangkalan, huripna ku banyu, ceuk rakana geuning nyata, jadi sidik
kabeh anu jaradi, aci nu opat perkara.
279. Kajadian dina diri rai, nyaeta kulit rai nyata, dua daging enggeus ‘aen,
tulang rai anu katilu, kopatna sungsum rai, teras nya kajadian, hawa
kulit balung, tina daging sungsum tea,kajadian jadi nafsu opat rupi,
sahiji nafsu Amarah.
280. Hawa asal tina daging rai, bijilna teh ka cepil jalanna, dua nafsu
Lawamah teh, hawana tina sungsum, bijilna ka panon rai, katilu nafsu
Layang Muslimin Muslimat
22
Sawiyah, hawa kulit tangtu, jalanna teh kana baham, kaoptana nafsu
Mutmainah deui, kajadian hawa tulang.
281. Ka pangambung bijilna teh pasti, karepna ge tangtu beda-beda, aya nu
sae aya nu awon, meureun ku rai kamafhum, teu kedah didadar deui,
piraku tacan kamanah, dikarep sinafsu, raina teras ngajawab, pasal eta
teu kedah didadar deui, da eta mah geus kapaham.
282. Namung eta dua alam deui, alam Misjal naon sanyatana, rakana lajeng
ngawalon, tah eta rai pang kudu, diwajibkeun ku Maha Suci, manusa
kudu ikhtiar, kudu nyiar elmu, pikeun nganyahokeun asal, asal jasad
dina waktu keur di Kadim, nyaeta nu opat tea.
283. Nur Muhammad beureum bodas koneng, kaopatna cahya hideung
nyata, asalna jasad urang teh, lamun jalma enggeus weruh, kana eta opat
perkawis, jeung kalawan yakinna, hanteu omong wungkul, nya
ngaranna alam Misjal, enya eta ma’rifat ka alam tadi, tah kitu
tuturannana.
284. Ceuk raina aduh nuhun teuing, engkang heman keresa miwejang, ka rai
nu masih bodo, namung ayeuna panuhun, teraskeun sahiji deui, alam
anu katujuhna, Insan Kamil kitu, martabat anu kumaha, anu enggeus
nepi kana Insan Kamil, sumangga ku engkang dadar.
285. Rakana teh ngajawab jeung manis, anu enggeus dina pangkat eta,
pameakan nu ngilmu teh, sasat nu geus ma’rifatu, kana dzat sifat Yang
Widi, nyaeta nu tadi tea, Johar Awal kitu, eta jatining Sahadat, enya-enya
sajatining Iman deui, bibit nyawa sadayana.
286. Anu mawi pangkat Insan Kamil, hartina teh manusa sampurna, geus
tepi ka asal teh, nyaeta sagara hirup, kasampurnaan nyawa rai, tangtu
bisa balikna, ka asal kapungkur, mulih ka jati mulang ka asal, moal cidra
Gusti Allah enggeus jangji, ka sakabeh nu ma’rifat.
Pangkur
287. Saha manusa anu terang, nu ma’rifat kana dzat Maha suci, nalika di
dunya kitu, terus tepi ka Aherat, moal pisah jeung dzatna Gusti Yang
Agung, lamun lolong didunyana, di Aherat lolong deui.
288. Moal pinanggih jeung caang, poek bae teu ninggal dzat Yang Widi,
samangsa poek geus tangtu, nya eta naraka tea, da bonganna di dunya
teu nyiar ilmu, sumawon amal ibadah, jongjon nganteur nafsu dohir.
289. Raina lajeng haturan, nuhun engkang perkawis eta kaharti, ayeuna
gaduh piunjuk, reh aya sesebatan, dina Hadis aya opat nu kasebut, sahiji
ngaran Dzatullah, dua Sifatullah deui.
290. Nu katilu Asma’ullah, nu kaopat Af’alullah nu kawarti, sinareng tacan
kaemut, sareatna hakekatna, anu nyata di badan urang sakujur,
sumawon dina goibna, muga diterangkeun deui.
Layang Muslimin Muslimat
23
NERANGKEUN
DZATULLAH, SIFATULLAH, ASMA’ULLAH, AF’ALULLAH
291. Rakana lajeng ngajawab, pasal eta anu opat perkawis, ayeuna ku
engkang tangtu, rek didadar sakaterang, boh luarna, boh jerona sugan
sapuk, mufakat sareng sadaya, nu geus ngagem tarekati.
292. Ayeuna luarna heula, nyaeta luareun diri pribadi, supaya merele kitu,
tuluy engke kana jasad, sanggeus beres dina jasad meureun tuluy, kana
hakekatna pisan, sabab mo beda saeutik.
293. Luarna ngaran Dzatullah, nyaeta alam disebatna rai, nya ieu anu
ngawengku, nu ngawengku alam dunya, ceuk raina nuhun ku rai
kamafhum, naon ari Sifatullah, muga diterangkeun deui.
294. Ceuk rakana Sifatullah, enya ieu caang satungkebing langit, sabab tadi
ge Yang Agung, hiji dzatna hiji sifatna, tapi mahi kasadaya ngaangliput,
teu aya anu kaluar, tina dzatna Maha Suci.
295. Saur rai leres pisan, hal perkawis caang teh eta ngan hiji, saalam dunya
katutup, ayeuna nu katiluna, Asma’ullah ku engkang geura pisaur,
rakana lajeng ngajawab, Asma’ullah eta rai.
296. Hiji seuneu enggeus nyata, dua angina tilu cai opat bumi, tah eta Asma
Yang Agung, hiji mahi kasadaya, sabab eta nu opat teh jadi huruf, jadi
lafad Asma Allah, Alif Lam Lam He geus sidik.
297. Raina teras ngajawab, kantun eta Af’alullah mangga wincik, nu mana
Af’alullah, ceuk rakana mun teu terang, pasal eta Af’alullah anu dumuk,
nyaeta nyatana hawa, nu ngahirupkeun sabumi.
298. Kumaha rai kumaha, karaosna surup sareng manah rai, atawa masih
bingung, ceuk rai saha jalmana, nu teu ngarti kana eta sapiwuruk, anu
sakitu jentrena, piraku bet bodo teuing.
299. Ayeuna mah mangga engkang, kantun nyasar kana diri pribadi, naon
nyatana anu dumuk, nyatana hiji-hijina, kang rai teh masih keneh rada
ewuh, kumaha eta nyatana, tumibana dina diri.
300. Ceuk rakana mun can terang, Dzatullah teh sanyatana dina diri, buktina
badan sakujur, nu ngawengku kaayaan, tek-tek bengek kaayaan dina
wujud, Sifatullah rupa urang, kitu hanteu salah deui.
301. Saur rai naha engkang, kapan tadi Allah ta’ala ngan hiji, rasa rai lamun
kitu, Allah teh pirang-pirang, salobana manusa teh anu hirup, ceuk
rakana rai naha bet kaliru-kaliru teuing.
302. Coba rai ayeuna mah, geura angkat kanu rame di nagari, dina jalma
rebu-rebu, pek ku rai tinggalian, sugan aya nu sarupa nu sapatut, sarupa
taya bedana, jeung rupi rai pribadi.
303. Ari emutan engkang mah, boro-boro asup ka hiji nagari, neangan anu
sapatut, sanajan saalam dunya, moal manggih anu sarupa sapamulu, nu
ceples taya bedana, jeung rupa rai mo manggih.
Layang Muslimin Muslimat
24
304. Raina ngagebeg reuwas, eh sumuhun naha bet kaliru teuing, leres
engkang kaulanun, estu ngan sahiji pisan, rupa rai teu dua sumawon
tilu, sajeroeun alam dunya, tawilna Allah ngan hiji.
305. Amung anu katiluna, nyaeta anu ngaran Asma’ullahi, naon nyatana anu
puguh, nu bukti di badan urang, ceuk rakana rai lamun tacan mafhum,
nyatana Asmana Allah, kulit anu nomer hiji.
306. Daging anu kaduana, katiluna tulang hanteu salah deui, kaopatna the
nya sungsum, sidik geuning jadi lafad, Asma Allah Alif Lam Lam He geus
puguh, pada opat jejeg pisan, teu kurang sumawon leuwih.
307. Sumuhun saur raina, sihoreng teh kadinya bae ngahiji, ayeuna mangga
kulanun, Af’alullah geura wejang, ceuk rakana kieu rai mun can
mafhum, sanyatana Af’alullah, nyaeta usikna diri.
308. Usik malik wujud urang, ceuk raina nuhun alhamdulillahi, surup pisan
sareng kalbu, ayeuna kuma lajengna, sugan aya teras bae kulanun, ceuk
rakana masih teras, geura rek diwincik deui.
309. Eta anu tadi tea, diringkeskeun kana opat rupi, sanyatana dzatullahi,
nyaeta pangucap urang, sabab eta pangucap teh anu puguh, nu
ngajadikeun sagala, karamean alam dohir.
310. Lamun hanteu ku pangucap, moal jadi sagala kahayang jalmi, gedonggedong
ge moal rentul, jadina jeung ramena, ieu dunya teu lian ku kecap
kitu, tegesna teh ku omongan, da tadi ge dzat teh bibit.
311. Raina ngabarakatak, gumujengna geunah bakating kataji, wekasannana
pok nyaur, duh engkang karaos pisan, katerangan engkang sakitu mah
cukup, ayeuna nu kaduana, Sifatullah geura wincik.
312. Ceuk rakana sifatullah, enya eta sifatna paninggal rai, eta nu mere
tuduh, kana sagala sifat, anu hade anu goreng oge kumpul, gulungna
dina paninggal, satungkebing bumi langit.
313. Geus gulung kana paninggal, caang poek beureum hideung bodas
kuning, bulao biru jeung wungu, pendekna sadayana, sakur sifat kana
soca bae gulung, nu matak soca disebat, Sifatullah eta rai.
314. Rai mesem bari jawab, aduh tobat karaos kaliwat saking, nyatana
Sifatullah, bet malindes kana badan, beuki jero beuki karasa sumurup,
ayeuna ulah kapalang, Asma’ullah geura wincik.
315. Saur raka Asma’ullah, sanyatana nyaeta pangdangu, cepil wadahna geus
tangtu, kieu katerangannana, geuning nyata sakabeh sowara kumpul,
gulungna geus tangtu pisan, kana cepil geuning sidik.
316. Kapan sagala omongan, sakur-sakur nu diharuskeun ku biwir, sakabeh
ge asma wungkul, asupna moal salah deui, kana cepil sora nu gede nu
lembut, kitu katerangannana, naha ku rai kaharti.
317. Ceuk raina aduh kantenan, kahartos sumurup kana sanubari, ati rai geus
teu bingung, caang padang narawangan, tina margi katerangan engkang
cukup, karasa sareng buktina, atuh rek kumaha deui.
Layang Muslimin Muslimat
25
318. Sageuy rek nyalimpang tekad, kapan tadi pangwajibna nyiar ilmi,
neangan pangarti tangtu, tina poek hayang caang, ayena ku rai enggeus
kaemut, sakur nu geus diwejang, nyacas bae jero ati.
319. Ayeuna kantun kaopat, enya eta Af’alullah geura wincik, naon nyatana
anu dumuk, nyatana dina badan, saur raka perkawis Af’alullahu,
kanyataan di salira, nya Nafas urang geus sidik.
320. Enya eta Af’alullah, sareatna anu aya dina diri, nafas nu kaluar asup,
wawayangan hirup tea, nu ngawengku nguatkeun sakabeh wujud, eta
nu jadi tihangna, taya nafas tangtu mati.
321. Tah eta palebah dinya, wajib pisan ku urang kudu kaharti, nafas teh
kamana atuh, tinggal dangu sareng ucap, mun kaluar tepi kamana nya
dumuk, mun kajero sumawonna, dimana enggonna ngancik.
322. Moal leungit tanpa sabab, tangtu bae aya tempatna geus pasti, saur raina
sumuhun, mun dipikir lebah dinya, matak paur matak sieun pupus, atuh
kumaha akalna, sangkan urang kaharti.
323. Ceuk rakana naha reuwas, kapan tadi Gusti Allah sifat adil, buktina
nurutkeun ilmu, sareat sareng hakekat, katiluna tarekat jeung ma’rifatu,
eta teh perjalanan, jalan manusa baralik.
324. Kana asalna baheula, tempat eroh urang keur waktu di kadim, keur dina
qudratullahu, numatak ayeuna urang, kudu daek ikhtiar neangan ilmu,
neangan ilmu ma’rifat, ma’rifat ka asal tadi.
325. Sangkan puguh pangbalikan, ulah hanteu puguh piloseun nya balik,
hanteu puguh nu dijugjug, atuh lamun teu puguh mah, nu dijugjug
jadina teh usrak-asruk, tungtungna saha nu nyambat, didinya teh urang
cicing.
326. Kumaha lamun disambat, ku Siluman ku Onom atawa Jin, anu mara
kayangan kitu, atuh tangtu cilakana, najan urang bebekelan nyuhun
nanggung, nyaeta beunang ibadah, keur waktu tadi di dohir.
327. Lamun hanteu aya tempat, hak pribadi atuh bebekelan tadi, teu aya
tempatna kitu, balatak taya wadahna, nyaah temen urut tisusut ti
dungdung, hese cape ngalakonan, ibadah di alam dohir.
328. Kitu rai upamana, anu matak urang teh sing ati-ati, enggoning ibadah
kitu, kudu jeung ma’rifatna, kana asal keur urang waktu kapungkur,
jaman keur di qudratullah, pangbalikan nu sajati.
329. Ceuk raina yaktos pisan, umumna teh lolobaha jalmi-jalmi, ibadah anu ti
payun, nyaeta ibaratna, keur kukumpul keur engke pibekeleun wangsul,
mulih ti pangumbaraan, nya ieu ti alam dohir.
330. Tapi keur pikeun tempatna, piwadaheun bebekelan anu tadi, sok tara
pisan diemut, sumawonna dianjangan, sok neumbleuhkeun kumaha bae
Yang Agung, ana kitu nyieun bujang, ka Gusti nu Maha Suci.
331. Kapan tadi Gusti Allah, Kun Fayakun enggeus hanteu nungtut deui,
mahi kusakali tangtu, kari-kari manusa, bet neumbleuhkeun deui ka
Gusti Yang Agung, nyieun purah-purah pisan, kapan tadi geus maparin.
Layang Muslimin Muslimat
26
332. Ari emutan rai mah, engkena mah Gusti nu Maha Suci, ngan kari
netepkeun wungkul, sabogana-sabogana, beubeunangan ti pangum
baraan kitu, teu kudu nyiksa ngaganjar, sabab tadina ge Gusti.
333. Pang ngayakeun Naraka, jeung Sawarga lain keur sangaja Gusti,
ngaganjar sareng ngahukum, ngahaja pikeun manusa, lamun kitu Allah
teh tukang ngahukum, sinareng tukang ngaganjar, saperti bangsa
hawadis.
334. Ceuk rakana bener pisan, eta kabeh papahaman kang rai, yen Gusti nu
Maha Agung, pang ngayakeun Sawarega, jeung Naraka lain keur baris
ngahukum, atawa baris ngaganjar, manusa di dohir batin.
335. Sategesna Gusti Allah, ngan ngayakeun geunah teu geunah geus pasti,
bareng jeung ngayakeun mahluk, sumawonna alam dunya, geuning kitu
sidik adilna Yang Agung, lain sangaja keur nyiksa, ngan bareng
ngayakeun jadi.
336. Kapan ku urang karasa, ayeuna ge keur aya keneh di dohir, mun nyieun
susah ka batur, nganyerikeun pada jalma, malik deui ka urangna eta
tangtu, karasa hanteu ngeunahna, sabalikna kitu deui.
337. Lamun nyieun kahadean, ka sasama papada kaula Gusti, ka urangna ge
geus tangtu, malik jadi kangeunahan, geuning sidik sawarga naraka
kitu, dijieun ku urang sorangan, tina tekad laku jalmi.
338. Sanajan di akheratna, pang ayana naraka sareng sawargi, bawana ti
dunya tangtu, sabawana-sabawana, sewang-sewangan kumaha tekad
jeung laku, waktuna di alam dunya, sa Ilmu-ilmuna tadi.
339. Dupi perkawis Allah mah, ngan netepkeun sabandana-sabandana tadi,
bawana ti dunya kitu, mun mawa kagorengan, kajadian ngan jadi teu
ngeunah wungkul, lamun mawa kahadean, kajadian ngeunah deui.
340. Mun mawa kasampurnaan, nya jadina sampurna teu salah deui, balik ka
asal kapungkur, kumaha bae elmuna, da kabeh ge tunggal ilmuna Yang
Agung, moal ditampik ku Allah, kamana ge anu aing.
Sinom
341. Ngajawab deui raina, leres engkang kahareti, dina pangbalikan jalma,
kumaha ilmuna tadi, geus moal sulaya deui, mung rai aya panuhun, tadi
aya nu kaliwat, hal perkawis Dzatullahi, hakekatna ku engkang tacan
didadar.
342. Tadi karek di luarna, kuma kajerona deui, Dzatullah jeung Sifatullah,
Asma’ullah kitu deui, Af’alullah tacan ngarti, rai panasaran langkung,
hayang tepi ka jucungna, ulah kapambeng hawatir, mangga engkang
carioskeun anu terang.
NERANGKEUN
Dzatullah, Sifatullah, Asma’ullah, Af’alullah
Layang Muslimin Muslimat
27
HAKEKATNA
343. Rakana lajeng ngajawab, kieu hakekatna rai, eta nu ngaran Dzatullah,
rasa moal salah deui, ari Sifatullah rai, nyaeta nu padang mulus, caang
padang narawangan, Jatining Sahadat deui, atawana Sagarana hirup.
344. Kuma rai geus kapendak, Sifatullah anu tadi, dina keur waktu tarekat,
keur narik ilmu dzat rai, ngajawab ingkang rai, berekah hibarna guru,
parantos kapendak pisan, mung ngan sakali teu leuwih, ceuk rakana
sakitu ge untung pisan.
345. Ceuk raina mangga teras, Asma’ullah geura wincik, ulah rek
kumapalang, seepkeun sama sakali, kapambeng dua deui, ceuk rakana
mangga dangu, ari eta Asma’ullah, Nur Muhammad enggeus pasti, nya
eta cahya anu opat tea.
346. Sahiji Narun ngarana, cahyana beureum geus pasti, Hawaun nu kaduana,
cahyana koneng tur bening, katilu Ma’un deui, cahyana bodas mulus,
kaopat Turobbun eta, cahyana hideung geus pasti, tah nya eta nu ngaran
Asma’ullah.
347. Eta anu opat warna, jadi huruf opat rupi, nya eta Alif Lam Lam, He nu
kaopatna deui, geuning sidik Asma Gusti, Lafad Allah nu saestu, eta ge
meureun kapendak, ku rai geus katingali, dina waktu keur ngalakonan
Ismu Dzat.
348. Saur rai nya kantenan, malah eta mah sok sering, ku kang rai
kapendakna, saban ngalakonan wajib, ngajawab raka ka rai, atuh rai
rebu nuhun, enggeus bisa kapendak mah, jeung sagara Adam rai, enya
eta tempat kasampurnaan jasad.
349. Ceuk raina nuhun pisan, ayeuna rai teh Tohid, ngan kantun nu
kaopatna, Af’alullah can kaharti, saur raka eta rai, nyatana af’alullahu,
awasna ingdalem eta, ingdalem waktu Tajali, enya eta Af’al Allah Ta’ala.
350. Saur rai nuhun pisan, ayeuna enggeus lastari, tamblas pisan sadayana,
pasal eta Dzatullahi, ayeuna rek naros deui, pasal eta Kangjeng Rasul,
nya Kangjeng Nabi Muhammad, kacapangan jalmi-jalmi, sok disebat
awal akhir ku sadaya.
351. Sarengna sok disebat, Jeng Nabi panutup deui, tah eta rai can terang,
ma’nana basa nu tadi, kawas kudu kaharti, da moal luarna wungkul,
meureun aya kajerona, aya buktina deui, nu karasa ku ati urang sadaya.
352. Ngajawab deui rakana, kieu rai mun can harti, pasal eta Nabi urang,
pang disebut awal akhir, atuh puguh bae rai, kapan tadi ge diluhur, ku
engkang geus didadar, hakekatna Muhammad Nabi, bibit tujuh bumi
tujuh langit pisan.
353. Beh dieuna oge nyata, sanggeus aya Adam Nabi, sinarengan Babu
Hawa, bibit ngaluarkeun jalmi, tetep bae Kangjeng Nabi, Muhammad
Rasulullahu, jadi awal jeung akhirna, sageuy rai can kaharti, kapan
adam sareng Hawa arek putraan.
Layang Muslimin Muslimat
28
354. Tangtuna patemon rasa, kapan rasa teh rai hakekatna Rasulullah, mun
taya rasa mah rai, moal kaluar Mani, dua-duana ge luput, ari eta mani
tea, Hakekat Adam geus pasti, sidik pisan Adam teh sorot Muhammad.
355. Nya eta sorotna rasa, barang eta mani tadi, lila-lila teh mangrupa, jadi
sirah dada deui, udel jeung suku rai, sidik jadi lafad kitu, sirah nyaeta
Emim tea, dada teh jadi He sidik, udel eta jadi Mim akhir nyatana.
356. Suku teh jadi lafad Dal, geuning eta rai sidik, ngajadi lafad Muhammad,
ahirna rasa nu tadi, nya eta rupana jalmi, nu mawi eta disebut,
Muhammad jadi wiwitan, jeung jadi wekasan deui, atawana awal ahir
disebutna.
357. Ceuk raina aduh nyata, karaos pisan ku rai, eta katerangan engkang, asa
cocog-cocog teuing, luyu sareng kaharti, karaos pisan nyakitu, babasan
teh hanteu salah, Kanjeng Muhammad sinelir, dibasakeun awal akhir teh
geus nyata.
358. Sinarengan aya basa, panutup eta Jeng Nabi, panutup teh naonnana, ku
rai can kaharti, rakana ngajawab manis, lamun rai tacan mafhum,
panutup soteh ilmuna, anu opat geus kasungsi, enya eta sare’at sareng
hakekat.
359. Tarekatna dipilampah, jalan ma’rifat ka Gusti, tepi ka sapatinggalna,
jeung Gusti nu Maha Suci, nu matak pangkatna Nabi, Muhammad
Rasulullahu, da geus ma’rifat ka Allah, kitu sababna mah rai, ceuk raina
percanten ana kitu mah.
360. Mung aya kapanasaran, aya basa opat deui, hiji Ihkrom, nu kasebat, dua
Mi’raj nu kauni, katilu Munajat deui, Tubadil anu panutup, tah eta kuma
hartina, jeung dimana pernahna deui, lamun rai tacan ngarti, enya eta
keur solat sajati tea.
361. Ceuk rakana eta basa, nyumponannana geus pasti, sareatna mah di
Mekkah, kunu rek marunggah Haji, hakekatna mah geus pasti, aya di
pulo Jawa ge tangtu, geus tangtu pisan ayana, lamun rai tacan ngarti,
enya eta keur solat sajati tea.
362. Kieu katerangannana, Ihkrom eta nu mimiti, hartina teh peta-peta, tekad
seja rek indit, mun diibaratkeun paksi, manuk arek niat ngapung, geus
dibeberkeun jangjangna, ngan hanteu di kiplik-kiplik, Mi’raj eta,
enggeus jeung ngapung ngalayang.
363. Geus ninggalkeun alam dunya, lat poho ka alam dohir, Munajat nu
katiluna, hartina Munajat rai, geus munggah ka alam batin, rek nepi
kanu dijugjug, rai anu kaopatna, Tubadil ngarana deui, hartina teh geus
tepi kanu diseja.
364. Sapatinggal sapocapan, kaula kalawan Gusti, geus ngancik di
kalanggengan, dina Baetullah suci, Baetullah nu sajati, nu lain di kulon
kidul, lain dikaler di wetan, jeung teu keuna ruksak deui, enya eta kiblat
nyawa nu sampurna.
Layang Muslimin Muslimat
29
365. Ceuk raina naon tea, sifatna Baetullahi, Baetullah nu sajatina, rakana
ngajawab deui, enya eta Dzat Yang Widi, sifatna teh padang alus,
atawana Johar awal, jeung sagara hurip deui, pikeu kiblat dina waktu
wafat tea.
366. Sabab eta, kiblat wafat, wajib ku urang disungsi, bisi jadi marakayangan,
nyawa urang teh teu nepi, teu bisa mulih ka jati, pulang ka asal
kapungkur, atuh pantes arek aya, Naraka siksaan diri, sababna teh
utrak-atrok taya jalan.
367. Numatak meungpeung di dunya, sing suhud urang milari, milari jalanna
wafat, sangkan nyawa bisa mulih, geura beuli ku prihatin, sangkana bisa
kasusul, kusabab rugi pisan, kudu reujeung kentel peujit, barang dahar
ulah sok sakama-kama.
368. Talunganan bab ibadah, hanteu sakumaha rugi, da aya patokannana,
nyaeta Qur’an jeung Hadis, didinya enggeus mahi, ngan kari suhudna
wungkul, suhud ngapalkeunnana, jeung prakna nyembah ka Gusti, ari
jalan maot mah sejen aturan.
369. Da eta mah panungtungan, panungtungan nu kumelip, tungtungna teh
kedah wafat, nu ibadah oge sami, sareng nu teu Gumusti, teu ibadah ka
Yang Agung, teu burung wae wafat mah, sareatna oge sami, sadayana
pada aya sakaratna.
370. Tah rai dilebah dinya, ku urang kudu kapikir, kudu sing ka ilmu pisan,
kumaha sabab pang sami, pada sakarat bukti, nu ma’siat, jeung nu
suhud, suhud kana ibadahna, mana atuh anu tepi, mangga jawab ku rai
sugan kamanah.
371. Ari ceuk paham rai mah, anu ibadah anu tepi, ngan make lalakon heula,
nyorang siksa tilu rupi, hiji nyorang sakarati, anu nyerina kalangkung,
siksa kubur kaduana, tilu siksa akherati, dina waktu kiamat alam dunya.
372. Lila-lila oge bisa, mungguh kasawarga deui, dupi nu teu ibadah, tetep
langeng eta misti, di Naraka api pasti, langgeng taya wates kitu, saur
rakana mufakat, ngan utamana kang rai, nu kumaha paeh teh nu
sampurna.
373. Ceuk raina mun mufakat, utamana anu mati, ulah nyorang ku siksaan,
sumawonna tilu kali, sakali ge alim teuing, rakana gumujeng tungkul,
atuh kumaha petana, sangkan ulah bisa nepi, kana eta siksaan Allah
Ta’ala.
374. Raina lajeng ngajawab, nyanggakeun bae kang rai, teu langkung kumaha
engkang, meureun engkang mah geus ngarti, siga nu teu reuwas
geuning, mana kitu ge ka ilmu, cik atuh rai wartosan, kumaha jalanna
deui, rakana teh gumujeng bari ngajawab.
375. Tuh rai mah na kumaha, naha bet kaliru deui, kapan tadi geus didadar,
numatak urang teh wajib, kudu ma’rifat teh misti, kana Dzatna Maha
Agung, enya eta supaya urang, engke dina waktu keur mati, ulah
nyorang kana siksaan sakarat.
Layang Muslimin Muslimat
30
376. Sumawon siksa akherat, tah kitu ganjaran ngilmi, jeung anu daek
ibadah, nurut parentah Nabi, mun kitu atuh utami, daek ibadah tur
suhud, kalawan ma’rifatna, kana Dzat Maha Suci, tah nu kitu moal
nyorang siksaan.
377. Ngajawab deui raina, kasuhun nuhun saketi, rai parantos diwejang, dina
aturan bab ilmi, kaharti surup jeung ati, ayeuna moal kaliru, teges ilmu
kabatinan, kasampurnaan keur batin, nya ayeuna ilmu Cirebon
timbulna.
378. Ayeuna kantun ngajaga, laku dohir sing beresih, amal ibadah beresan,
imankeun beurang jeung peuting, supaya urang di dohir, bisa salamet
rahayu, ulah keuna panca baya, sabab mun keuna balai, osok jadi
moekan kana Agama.
379. Saur rakana kantenan, bener ayeuna mah rai, ngan kantun ngajaga
lampah, satungtung hirup di dohir, sumawon tekad sing bersih, ulah
pasea jeung batur, sumawon bangsa sorangan, najan sejen bangsa deui,
ulah pisan uran arek goreng tekad.
380. Urang hirup babarengan, da sarua umat Gusti, pada dadamelan Allah,
mun urang ngewa ka jalmi, sami sareng ngewa deui, kanu ngadamelna
kitu, persasat ngewa ka Allah, sumawonna tekad dengki, boga tekad
hayang nyiksa pada jalma.
381. Mun kitu mah nyucud pisan, kalebet nu ngaran kafir, kajeun dina
bangsa Islam, kapan ceuk hakna mah geuning, kafir lain Cina Bugis, teu
beunang dituduh kitu, sategesna kafir tea, nu jahat atina rai, ayana teh
dina saantero bangsa.
382. Sabab mun jahat atina, kapada manusa deui, sami jahat ka Pangeran,
anu ngersakeun sabumi, kapan ceuk Qur’an jeung Hadis, manusa teh
geus disebut, anu pang mulya-mulyana, didamelna ku Yang Widi,
dibedakeun jeung saantero mahlukna.
383. Ngalahir deui raina, ayeuna rek naros deui, kumaha beda-bedana, antara
Mahluk jeung Khaliq, ku rai tacan kaharti, sanget nya neda piwuruk,
margi bet kaliwat-liwat, eta Mahluk sareng Khaliq, kang rai teh teu acan
terang jinisna.
384. Sumawon dina bedana, tacan kaharti kapikir, rakana lajeng ngajawab,
kieu rai mun can harti, di jinisna anu yakin, perkara nu ngaran makhluk,
sakur-sakur nu nyareat, bukti nu aya dohir, nu jarentul sajeroning alam
dunya.
385. Najan ieu alam dunya, seuneu cai angina bumi, makhluk bae disebatna,
sanjan Naraka Sawargi, lebet makhluk bae rai, raina lajeng ngawangsul,
nuhun parantos kapaham, mung eta nu ngaran Khaliq, anu mana jinisna
anu saleresna.
386. Rakana lajeng ngajawab, nu ngaran Khaliq mah rai, eta mah bibitna
dunya, bibit antero hawadist, nya anu kasebat tadi, nu geus kaunggel
Layang Muslimin Muslimat
31
diluhur, nya eta Nur Muhammad, cahya nu opat perkawis, beureum
koneng bodas sareng hideung tea.
387. Nu langgeng teu keuna ku ruksak, hakekatna Adam nami, raina lajeng
ngajawab, ayeuna mah rai harti, barangna Makhluk jeung Khaliq,
bedana oge pon kitu, kaharti sareng kapaham, ayeuna mah gentos deui,
rek naroskeun tapi digentos pasal.
388. Gusti Allah nu kasebat, sifat Rahman sareng Rahim, Rahman teh murah
di dunya, Rahim Allah teh nu asih, di aherat geus pasti, tah eta ceuk dalil
kitu, ayeuna hayang karasa murahna Allah di dohir, anu mana nyatana
di badan urang.
NERANGKEUN
RAHMAN – RAHIM
Murah jeung Asihna nyatana dina badan.
Dangdanggula
389. Lamun murah Gusti Maha Suci, ku perkara hal dunya barana, naha atuh
buktina teh, bet beda-beda kitu, aya nu beunghar aya nu miskin, nu
senang nu susah, jadi lamun kitu, siga-siga Gusti Allah, pilih kasih
hanteu kasadaya jalmi, murahna dipilihan.
390. Malah-malah ka umatna Gusti, ka umatna Jeng Nabi Muhammad, nu
kacida bedana teh, seuseueurna anu ripuh, tina hal kurangna rizki, teu
sapertos sejen bangsa, hirupna jaregud, mungguhing di bangsa Islam,
hanteu weleh nandangan lara prihatin, hirupna hirup sangsara.
391. Kapan tadi Gusti Maha Suci, murahna teh ka kabeh makhlukna, tapi
dina buktina teh, teu cocog hanteu luyu, tur tadi Muhammad Nabi,
cenah kakasih Pangeran, sagala diturut, naha buktina salia, ari bangsa
sejen nu sanes Agami, bet siga marulya pisan.
392. Ceuk rakana duh karunya teuing, naha rai bet kaliru manah, sirik ka
bangsa nu sejen, hirupna jeregud, naha rai can ngaharti, dina kamurahan
Allah, ka sadaya makhluk, nu geus nyata bro sapisan, geus tumiba ka
diri urang pribadi, naha rai can ngarasa.
393. Nu sakitu Gusti Maha Suci, ngamulyakeun ka makhluk-makhlukna, taya
kakuranganna teh, geus bro sarta cukup jeung teu pilih kasih deui,
sanajan ka hewan pisan, geus dibere cukup, samrtabat-martabatna, ceuk
raina mangga atuh dipiwarti, mana kamurahan Allah.
394. Margi rai rumaos can tepi, kana eta palebahan dinya, di rai mah masih
poek, margi tacan dipiwuruk, kapan aya basa tadi, moal enya terang,
lamun tanpa Guru, kedah basa Guru heula, sabab tadi Guru teh nu geus
dipasti, tuduh jalan marga padang. (*)
395. Ceuk rakana mangga atuh rai, ayeuna amah ku engkang didadar,
kamurahanna Yang Manon, nu tumiba dina wujud, bilih rai teu tinggali,
Layang Muslimin Muslimat
32
maparin panggahota, panangan jeung suku, pangangseu jeung
paninggal, jeung pangdangu pangucap eta geus bukti, budi pamilih
jeung akal.
(*) Omat kedah pisan milari pigurueunnana.
396. tah sakitu pokna ti Gusti, kamurahan ka urang sadaya, papak sadayana
oge, lain murahna Yang Agung, sok maparinan rizki, rupa barang sareng
uang, eta lain kitu ari pasal rezeki mah, tangtu bae beda-beda moal sami,
aya nu leutik aya nu loba.
397. Da perkawis rizki mah rai, nya kumaha ngagolangkeunnana, eta
panggahota bae, lamun urangna suhud, temen wekel teu lanca linci,
metakeun panggahota, sageuy hanteu untung, piraku teu jadi senang,
tatapina jalanna senang teh pasti, kudu daek ripuh heula.
398. papalayeun geuning bangsa asing, bangsa Cina atawa Walanda, bangsa
Arab Japan oge, baleunghar jaregud, sarugih laksaan duit, ku bakating
tina suhudna, daek nyorang ripuh, temen wekel teu bengbatan, nya
metakeun kamurahan nu ti Gusti, daek mikir jeung praktekna.
399. Mana pantes jadi sugih mukti, beurat beunghar didunyana, da tara
bosen ku hese, tara hoream ku ripuh, dikeureuyeuh teu lanca inci, lamun
tacan hasil maksad, hanteu weleh ngatur, beurang peuting dipikiran,
lila-lila daek mikir mah geus pasti, tangtu bisa kajadian.
400. Kapan tadi geuning unggel Hadist, dalilna teh geuning sok disebat,
sadaya ge pada ngartos, dawuhan Gusti Yang Agung, Waman Thalaba
kauni, Saian jeung terasna, Jiddan Fawajiddahu, hartina teh saha-saha, anu
temen pang mentana ka Yang Widi, menta kalawan jeung prakna.
401. Tangtu pisan Gusti Maha Suci, ka jelema temen pang mentana, awal
akhir tangtu bae, dikabulkeun samaksud, sabalikna mun aya jalmi,
kurang temen mentana, sasat kurang suhud, sumawon teu jeung prakna,
migawena gancang bosen embung mikir, bosen hoream ku bangga.
402. Atuh Gusti nu Maha Suci, moal enya ngabulkeun kahayang, da urangna
lanca-lence, tah rai eta kitu, numatak ulah sok sirik, pedah batur jadi
senang, baleunghar jaregud, komo ditungtungan ku sugal, nyebutnyebut
ka Gusti Allah teu adil, tur urang nu salah tampa.
403. Saur rai nuhun geus katampi, sapiwejang engkang geus karasa, nuhun
rebu laksa keten, sadaya enggeus sumurup, kana kalbu tuang rai,
ayeuna ulah kapalang, asihna Yang Agung, cenah asih di Akherat, tah
eta ge rai mah tacan ngaharti, muga ku engkang di piwejang.
404. Saur raka kieu eta rai, asihna teh Allah di Akherat, piraku hanteu karaos,
pek papay heula atuh, Akherat teh naon rai, nyatana di badan urang,
raina ngawangsul, ati rai poek pisan, tina hanteu kahartos sama sakali,
eta mah sadaya-daya.
405. Saur raka bilih hanteu harti, akherat teh nyata alam rasa, buktina mah di
urang teh, ayeuna meureun kamafhum, pang asihna di Akherat Gusti,
Layang Muslimin Muslimat
33
piraku hanteu karasa, asihna Yang Agung, kapan geuning sadayana,
kaayaan dina ieu alam dohir, boh di cai boh di darat.
406. Anu amis anu pelem nu pait, anu asin nu lada nu gahar, kamana
sumurupna teh, saur rai ah katimu, ayeuna mah ku kang rai, bener asup
kana rasa, jalanna mah puguh, nya kanu opat tea, di tampana ku rasa teu
lepat deui, bener asihna teh Allah.
407. Saur raka tah geuning kaharti, puguh bae pek geura manahan, kayaan di
dunya teh, cucukulan nu rarentul, rupina laksaan keti, sinarengan bedabeda,
rasana geus tangtu, taya deui anu nampa, anging rasa nya rasa
rasulullahi, bakat ku asih-asihna.
408. Saur rai bade naros deui, wireh aya nu tacan kapaham, weleh teu acan
karaos, hiji hakna Yang Agung, dua Hak Muhammad deui, katilu hakna
Adam, tah eta kulanun, muga ku engkang dipiwejang, nu kaharti
pernahna sahiji-hiji, sareng gulungna kumaha.
NERANGKEUN
Hakna Allah, Hakna Muhammad, Hakna Adam
409. Ceuk rakana lamun tacan ngarti, hal perkara eta hakna Allah, ku
engkang rek dicarios, mo salah Awas kitu, ari nu kadua deui, nyaeta
hakna Muhammad, lamun tacan mafhum, nyaeta Anu Awasna, hakna
Adam anu katiluna deuim nya Nu Diawaskeunnana.
410. Anu tilu gulung jadi hiji, Awas sareng Nu Ngawaskeunnana, tilu jeung Nu
Diawaskeun teh, geura ku rai emut, mun wungkul Awas sahiji, taya Nu
Ngawaskeunnana, geus tangtuna luput, kitu deui lamun aya, nu dua Awas
jeung Nu Ngawaskeun deui, Nu Diawaskeunnana teu aya.
411. Moal jadi kanyaho teh pasti, lamun euweuh Nu Diawaskeunnana, da anu
tilu teh ngantet, teu pisah teu parentah, Dzat Sifat Asma ngahiji, Allah
Muhammad Adam, geus jadi Akrobu, bareng dina wujud urang, anu tilu
ngagulung ngajadi hiji, Hirup Rasa jeung Adegan.
412. Hirup eta kanyataan pasti, kanyataan pang ayana Allah, aya mohal
euweuhna teh, ari Rasa teh geus tangtu, kanyataannana yakin, ciri ayana
utusan, Jeng Muhammad Rasul, Pangulu Rasul sadaya, Adegan mah
kanyataan Adam Nabi, Khalifah Allah Ta’ala.
413. Den Muslimat ka raka ngalahir, cukup pisan eta katerangan, ku rai ge jol
kahartos, teu matak jadi bingung, da sakitu pertelana yakin, enya pisan
karaosna, margi teu nalapung, mun dina katuangan mah, malah nepi
dituangna sakali, karasa amis pelemna.
414. Ayeuna mah bade naros deui, wireh aya basa opat rupa, Hidayat kahijina
teh, dua Darajat disebut, katiluna Ni’mat, ari nu kaopatna, Rohmat nu
dicatur, tah eta tacan kapaham, na kumaha ngarasakeunnana deui,
perele hiji-hijina.
Layang Muslimin Muslimat
34
NERANGKEUN
Hidayat, Darajat, Ni’mat, Rohmat
Asmarandana
415. Rakana ngawalon manis, naha rai tacan terang, ayeuna rek dicarios, kieu
perkawis Hidayat, tapi supaya terang, sangkan babari kamafhum, urang
make jeung upama.
416. Engke raoskeun ku rai, kieu pikeun upamana, upamina kang rai teh,
mener dina hiji mangsa, kersa midamel kasawah, seja rai bade macul,
maculna nu saenyana.
417. Ti isuk tepi ka burit, barang dina parantosan, teras rai mulih bae, ku tina
langkung hanaang, hayang geura barang tuang, ma’lum tas ngadamel
kitu, ku sadaya ge karasa.
418. Barang dongkap teh ka bumi, pareng Garwa teh teu aya, jeung tuangeun
hanteu nyondong, lantaran Garwa keur nyaba, lajeng rai teh ngamanah,
didinya kang rai tuluy, angkat ngabujeng ka putra.
419. Barang kang rai geus sumping, sareng putra nyampak aya, sarimbit di
bumina teh, tangtu kang rai teh nyebat, aduh aing Hidayat, tangtu dina
manah kitu, Hidayat bet nyampak aya.
420. Teras rai teh ka bumi, barang ninggali kang putra, eukeur popolah di
pawon, keur nyangu jeung masak-masak, katinggal seueur deungeunna,
manah kang rai teh tangtu, nyebat nya aing Darajat.
421. Eukeur mah aing ti tadi, hanaang ku hayang dahar, wantu-wantu tas
digawe, ayeuna nyampak pun anak, keur sadia masak-masak, atuh aing
teh geus tangtu, bakal dahar ponyo pisan.
422. Cing mangga raoskeun rai, naha leres naha salah, kitu carios engkang
teh, raina imut ngajawab, leres taya lepatna, sadaya ge tangtos kitu,
piomongeun dina manah.
423. Rakana pok nyaur deui, barang saenggeusna putra, popolahna enggeus
beres, terus bae diwadahan, ngaliud di tengah imah, ngamanggakeun
bari imut, katinggal atina ikhlas.
424. Putra mantu pada sami, pada saruka manahna, nu wangkeuh ka kang
rama teh, barina ngamangga-mangga, mangga Mama geura tuang, tadi
putra meser lauk, tah geuning parantos asak.
425. Tangtu didinya kang rai, geus tangtu kana ponyona, moal salah tuang
raos, eukeur mah seueur rencangna, kawuwuh ninggal kang putra,
budina kalintang alus, beuki tegep rai tuang.
Layang Muslimin Muslimat
35
426. Dina jero tuang pasti, rai nyaur dina manah, duh naha ieu dahar teh,
Ni’mat teuing karasana, abong geus lapar pisan, ti isuk can manggih
sangu, tur entas digawe rosa.
427. Raina ngawalon manis, aduh engkang leres pisan, karaos sareng
kahartos, dawuhan taya lepatna, sapiwejang teh karasa, rakana imut
jeung nyaur, naha bener geus karasa.
428. Raina ngawalon deui, sumuhun karasa pisan, sadayana ge kahartos,
rakana deui ngajawab, tapi naha naon sabab, saparantos tuang kitu, bet
osok wuwuh teunangan.
429. Bet leuleus leuwih ti tadi, beuki teu aya tanaga, tambah lesu tambah
lungse, embung obah-obah acan, eta naon sababna, ceuk raina eta teluh,
teluh sangu disebatna.
430. Rakana ngawalon deui, naha kumaon margina, make aya teluh kejo,
engkang mah sok rada heran, kapan sangu teh geus kocap, pikeun
ngaleugitkeun lesu, nambahan gede tanaga.
431. Tatapina anu bukti, lain ngayakeun tanaga, puguh mah nambahan
lungse, geura ku rai dimanah, eta teh naon sababna, da moal bet hanteu
puguh geus tangtu aya sababna.
432. Sumuhun saur kang rai, rai ge bingung kacida, kapan tadi ceuk carios,
tina Ni’mat kana Rohmat, tapi ari buktina, tina Ni’mat kana lesu,
embung hudang-hudang acan.
433. Ayeuna nyanggakeun rai, ku engkang sae diwejang, supaya rai
mangartos, kumaha jalan-jalanna, sangkan karaos kapaham, rai mah
kaliwat bingung, ati teh bet poek pisan.
434. Rakana lajeng ngalahir, kieu rai paham engkang, kitu ge lamun karaos,
pangna jadi lesu tea, saentasna tuang Ni’mat, sabab eta anu asup kabeh
ge aya Erohna.
435. Dina karek asup rai, erohna teh tacan misah, tina kadaharanna teh,
lantaran can bubuk pisan, sasat can bijil acina, lami-lami sanggeus
bubuk, aci jeung hampasna misah.
436. Hampasna kaluar deui, aci mah tangtu tinggal, ngajadi getih sakabeh,
tuluy surup sinurupan, roh tina kadaharan, jeung roh jasmani teh
tepung, kajadianna nya Rohmat.
437. Jadina ti Rohmat rai, nya nu nimbulkeun tanaga, murakabah kasakabeh,
terang denge bengras tinggal, sowara ge bisa terang, da nu teu dahar
mah kitu, haroshos geuning sorana.
438. Tinggalna sok ruam pasti, teu terang kawas biasa, denge sok rajeun
torek, nu kitu jadi teu Rohmat, sabab kurang getihna, kurang getih
tangtu lesu, taya tangan pangawasa.
439. Raina gumujeng manis, karaos pisan teu lepat, pantes kitu jalanna teh,
eta eroh kadaharan, asal ti opat perkara, bumi cai angin banyu, di
urangna ge opat.
Layang Muslimin Muslimat
36
440. Rakana lajeng ngalahir, liren bae ayeuna mah, lantaran engkang mah
cape, sareng enggeus tunduh pisan, tuh geuning geus tabuh dua, hayu
rai urang asup, urang sare sareng engkang.
441. Nu kulem hanteu kawarti, Den Muslimin Den Muslimat, urang gentosan
carios, nya ieu ku sisindiran, cobi mangga maranahan, eusina nu dina
lagu, nu manis aya hartina.
PANAMBAH
Dangdingan Purwakanti.
Dangdanggula
442. Pangapunten ka pameget istri, disuhunkeun manah anu setra, muga
ulah jadi lotro, sumawonajadi nyatru, ka ku ring nu keur salatri, salatri
ku anu setra, najan ku bulustru, moal matak jadi setra, mun seeng mah
benter miis tina patri, ngagolakna teu walatra.
443. menggah ieu maksad jisim kuring, ma’lum seueur nya kakirang, sok
inggis sieun kaperong, hawa nafsu nu ngaberung, tapi bubuhan dijaring,
nya tiasa oge kurang, sasatna kakurung, dikurung sanes ku barang, anu
nyata karaos ku jisim kuring, kajabi kedah disorang.
444. disorangna kedah ngango bibit, enya eta iman nu kasebat, jeung kedah
ngango parabot, tarekat anu kasebut, sangkan terang kana bibit, supaya
tiasa kebat, nyatakeun panyebut, tapi kitu oge tobat, jisim kuring
kumawantun nyabit-nyabit, nyabit jalan nu panghibat.
445. Sanes pisan guminter peleci, ngan ngemutkeun hate anu seca, kajeun
disebatna ngaco, sapedah dangding teu lucu, tuduh jalan anu suci,
malah mandar jasa ngaca, ngeunteungan nu lucu, bubuhan jalma mah
Arca, tatapina mun urang terang ka Maha Suci, tangtos moal jadi Arca.
446. Dupi ieu sakadar pangeling, malah mandar jadina panalang, nalang
kanu masih lolong, margi seueur anu linglung, teu aya pisan kaeling,
katungkul ku kamelang, melangna kana gelung, estu teu diselangselang,
badanna teh teu dijaring teu dilingling, da resep kanu digeulang.
447. Biasana mungguhing di lahir, sadaya oge geus ilahar, resepna teh kanu
moher, moher tapi hanteu luhur, luhurna ukur dilahir, pada hayang
kanu beunghar, supaya kamasyhur, kamashur teu kurang dahar, teu
ngemutkeun kumaha engke diakhir, moal terang kanu gahar.
448. Menggah eta nu gahar sajati, mun dibeli ku duit sayuta, leuwih hese taya
conto, da meulina sanes kitu, mun hoyong anu sajati, nu resep matak
kabita, nu alus saestu, cik akalan sangkan nyata, anu suci padang
sajeroning ati, lir urang ninggal permata.
449. Maksad kuring ku pamugi-mugi, ka sadaya sanak kulawarga, sareng
kanu sanes oge, sing emut ulah ngawagu, kapan urang geus dibagi,
sagala ge geus boga, mangka teu digugu, pibahlaeun teu dijaga, hanteu
pisan rek eling kanu ngabagi, marukan taya nu boga.
Layang Muslimin Muslimat
37
450. Sanggeus pangna urang hurip, tangtu pisan aya nu ngalarap, teu beda
ibarat sirop, amisna anu sumurup, komo nu disebat hurip, tangtu aya nu
ngagarap, dina keurna hirup, badan teh aya nu marap, marap laku
lampah keur waktuna hurip, sanaos waktu kasarap.
451. Waktu ieu keur dialam kabir, ulah arek kajongjonan sabar, bilih kaburu
ku bobor, susah lamun geus dikubur, kumaha rek jasa takbir, da geus
misah jeung nu jembar, tungtungna takabur, bongan didunya ngolembar
nu digugu pangajak hate malibir, embung neangan nu jembar.
Sinom
452. Mugi eta sadayana, sepuh anom nu kauni, geura jajah salirana, pilari nu
nyumput buni, ulah ngan sakadar muni, nu disembah bangsa Wisnu,
mun kitu salah nyembahna, nyaah teuing ku jasmani, tangtos pisan moal
dugi ka asalna.
453. Da menggahing Gusti Allah, teu nyempad teu milih-milih, sanajan
lakuna salah, dianteur tara ditolih, ngan ku urang kudu pilih, ulah
tungtung matak ngangluh, mun urang jalanna salah, tangtos moal jasa
mulih, sabab urang teu panggih jeung dzatna Allah.
454. Pan aya basa carita, lamun ka jalma nu mati, lumbrah jalma cacarita, pok
na teh mulih kajati, pedah dugi kana pasti, tapi saenyana tangtu, ngan
ukur dina carita, atina jongjon teu ngarti, na kumaha lamun jatina tacan
nyata.
455. Geus lumrah karana aman, nyambung dunga bari hamin, muga ditarima
iman, nurutan nu geus muslimin, tapi elmuna muslimin, ukur dicipta
kulamun, jauh terang kana iman, henteu cara para mu’min, nyebutna teh
geus terang jatining iman.
456. Kapan jalma aya asal, tapi najan teu misil, mun palay mulih ka asal,
mangga tungtik tangtu hasil, tangtos mun disisil, ilmuna masing
kasusul, sanajan miara bangsal, lamun hantem disisil, geuning sidik
rasana teu jadi kosal.
457. Tah kitu jalanna upama, nu jadi jalmi utami, Milari Ilmu Agama, da
urang teh moal lami, tangtu misah jeung sasami, geus pisah jadi
kamumu, lamtaran teu tumarima, ngan tarima jadi jalmi, marukanan teu
aya jatining jalma.
458. Mangga Manahan ku sepah, Manahan masingna rapih, mun salah tong
dipilampah, minangka jadi panyapih, lamun leres mangga ampih, susul
pigeusaneun sepuh, sepuh dina laku lampah, malar bisa repeh rapih, da
jalma teh ibarat jadi palapah.
459. Mun palapahna geus misah, tangkalna hanteu miasih, numawi ilmu
kedah sah, ulah sok pasalisih, ka jalmi kedah miasih, ulah rek nyieun
musuh, bisi pinanggih jeung susah, tegesna kedah beresih, masing sieun
ku Allah da teu papisah.
Layang Muslimin Muslimat
38
460. Kumaha atuh jalanna, supados pendak nu buni, tapi di urang ayana, teu
katinggal ku jasmani, da puguh badan rohani, geuning ceuk dalil Wujud
Nur, mun teu dirakrak wujudna, nya ieu wujud jasmani, hamo bias
kapanggih reujeung eusina.
461. Numawi wajib teangan, malar ati bisa dingin, tangtu jadi kasenangan,
sing panggih jatining angin, geura manah angin-angin, mun kapanggih
moal ngungun, kana tahayul ngiringan, sabab terang jatining angin, geus
terang mah da pakeun urang sorangan.
Asmarandana
462. Numawi wajib disungsi, margi urang teu kawasa, kedah ngalakukeun
hese, sartana kedah rumasa, rumasa taya kabisa, kabisa ngan nganteur
nafsu, teu eling kanu Kawasa.
463. Mugi-mugi sing areling, ulah asih kumapalang, ulah seueur nu
dipelong, sapedah aya kamelang, bilih urang jadi belang, tungtungna
sok matak linglung, teu terang kanu gumilang.
464. Nu gumilang dina diri, ayana henteu katara, numawi henteu kawaro,
upami nu ngaji sara, moal weleh pinanggih lara, upama henteu guguru,
guguru ngakat salira.
465. Tapi mun rek milari, milari eusi salira, ngarah urang ngeunah sare,
badan ibarat panjara, dikunci henteu katara, tah eta ulah kaliru, pilari
kunci salira.
466. Lamun kunci geus katukil, tangtos kaharti ku akal, sagala oge kacokel,
bekel sinarengan bakal, mo aya manah basangkal, sanajan anu mukul,
ditampa sabar tawekal.
467. Males ku kalimah kalih, Syahadat anu katelah, saratna karana saleh, tah
pilari ulah salah, nyatana Dzat Gusti Allah, da henteu mangpuluhpuluh,
estu hiji moal salah.
468. Tapi lamun geus kapanggih, poma ulah rek gumagah, baragagah
beregegeh, kajeun kolot dipiconggah, carios teu diagah, rasa aing nu
geus puguh, tah eta kedah dicegah.
469. Batal ceuk basana Santri, teu terus jadina serta, malahan jadi celetre,
sanajan bungkusna sutra, lamun laku henteu setra, tungtungna sok loba
satru, dipingewa palamitra.
470. Ku urang kedah diaji, ulah ngan sakadar beja, kudu karana katenjo, dina
ati masing ngoja, jeung kudu sidik ka raja, da wujud mah jadi baju,
bungkus ngahalangan raja.
471. Ari nu kedah diuji, ngabuktikeun omong beja, sanes ngaji jilid hejo, eta
mah anu bebeja, tuduh jalan anu diseja, sangkan urang dipaju, supaya
jadi raharja.
Kinanti
Layang Muslimin Muslimat
39
472. Ieu kinanti ngajurung, supaya sami ngajaring, malah mandar jadi terang,
terang di jatina kuring, kapan teu aya kakirang, pepek karana dijaring.
473. Nu mawi jalmi teh kudu, amis basa alus budi, ku sabab henteu beda,
anjeun jeung diri pribadi, ulah rek ngabeda-beda, sing inget asalna tadi.
474. Mangkade ulah kalangsu, masing kenging eta sosi, sosina anu Kawasa,
sangkan urang henteu risi, geus kenging tangtos karasa, paeh moal aya
risi.
475. Ku sabab urang diandum, diandum Qur’anul ‘Adim, jeung aya basana
Qidam, ti heula nyaeta Kadim, kitu sundana teh Qidam, nya eta
Qur’anul ‘Adim.
476. Tah eta teh anu perlu, mangkade ulah pahili, anu kasebat tiheula,
anumawi ulah lali, sabab aya nu tiheula, disebat mah da pamali.
477. Ngaji teh kudu sing suhud, malah mandar terang tohid, terang ka Qulhu
huahad, nganyahokeun anu wahid, geus terang nyatana ahad, tangtos
urang bisa tohid.
478. Ieu dangdingan teh tambuh, lumayan eukeur panambih, nambihan
malar kaambah, kenging nyutat tinu tebih, cocogkeun sing munasabah,
jeung dalil ulah patebih.
479. Lamun rek milari ilmu, pilahir anu utami, ulah ka samarang jalma,
utami jatining jalmi, anu geus manjing Ulama, nu nerangkeun asal jalmi.
480. Margi seueur anu palsu, anu mawi kedah risi, risi nyandangan panyiksa,
tah nu nyiksa geura sungsi, naon atuh anu nyiksa, ku urang kedah
kasaksi.
481. Da bonganna tekad kalbu, teu neang hakekat Nabi, sumawona daek
seba, kalindih resep rarabi, seba lain seba domba, ngan kedah nyaho ka
Nabi.
482. Kalbu mun hantem dilajur, henteu inget kana ajir, moal pinanggih
ginanjar, teu beda jeung embe bajir, tapi mun daek diajar, meureun
terang gambar ajir.
483. Ayeuna kinanti mundur, rek neraskeun ieu sindir, dangdanggula nu
dipedar, sinom nu dianggo sindir, asmarandana didadar, neda
kumandang nu hadir.
Magatru
484. Magatruna ka anggo nyambung pihatur, margina teu weleh ketir, ketir
ku margi teu tutur, ibarat nu keur nyekel setir, sieun salah jalan motor.
485. Margi eta nu disebutkeun diluhur, maksad sim kuring di akhir, sanes
pisang hayang masyhur, bubuhan eukeur di dohir, tamba kesel ngantos
lohor.
Layang Muslimin Muslimat
40
486. Nya dikarang ku jisim kuring ditungtut, panon mah asa barintit,
neangan ilmu nu patut, nganyahokeun nu nguntit, nu beurang peuting
petot.
487. Sadayana eta anu jadi lagu, mangga geura bagi-bagi, supaya ulah
ngawagu, sing kapendak bilih rugi, ulah dugi ka ngarogo.
488. Ngarogona mun urang masih takabur, di dunya hate malibir, tangtu
disiksa kubur, da bongan teu daek takbir, paeh moal boga obor.
489. Rejeki mah teu milu ka jero kubur, estu wungkul keur di dohir, da
puguh keuna ku lebur, henteu cara jembar takbir, ka urangna jasa
nyebor.
490. Anu mawi urang teh ulah kumumu, mikir teh anu utami, kotektak
masing katimu, katimu bakaling jalmi, sing terang gawena ramo.
491. Pilari teh tegesna nu saestu, nu kira nepi ka Gusti, lain solat lima waktu,
pilari solat sajati, sangkan urang boga conto.
492. Ari eta sambahiyang lima waktu, cenah keur nyembah ka Gusti, tapi
saenyana kitu, muji dzikir laksa keti, weleh henteu meunang conto.
493. Najan kitab ngabrugbrug mangpuluh-puluh, sakabeh henteu dipilih,
diapalkeun ratus puluh, Gustina henteu katolih, teu panggih jeung
dzatna Allah.
494. Samarukna nyembah ka Gusti teh kitu, da tuduh kitab teu harti, teu
dipikir anu estu, pedah Gusti taya bukti, tacan nganjang ka pageto.
495. Padahal mah lamun dikakat disusul, eta tangtu pisan hasil, tangtu terang
Nabi Rasul, sagala rupa kamisil, moal beunang ku pangosol.
496. Saenyana badan teh kedah diukur, diukur reujeung dipikir, ulah ngan
saukur akur, teu nanya nyatana dzikir, matak waktuna teh bongkor.
497. Ieu lagu sadaya oge panuduh, cobian geura peredih, hiji-hiji nu dituduh,
tapi ulah jadi sedih, ceuk jawa mah boten adoh.
Sya’ir
498. Tah eta dangdanggulana,
Hartoskeun sadayana,
Naon pimaksadeunnana,
Da kitu geuning ngarana.
499. Sarta tah dina komana,
Aya sapuluh buktina,
Tah eta naon maksudna
Di urang naon nyatana.
500. Dina sinom oge kitu,
Nu geus disebut diditu,
Lain ngan wungkul sakitu,
Eta teh anu ngabantu.
501. Koma dalapan nu nyata,
Layang Muslimin Muslimat
41
Naon maksud di pernata,
Jeung naon atuh nu nyata,
Ulah ngan wungkul carita.
502. Asmarandana nu katilu,
Nu matak urang perelu,
Neangan anu mimilu,
Mun teu nyaho bodo balilu.
503. Eta komana geuning tujuh,
Kudu nyaho gawe nu tujuh,
Jalanna kudu tawajuh,
Ka guru anu mituduh.
504. Tah ieu nu pikeun ngaganti,
Anu kasebat kinanti,
Genep koma naon bukti,
Mun palay terang ka Gusti.
505. Ieu tungtik keur jalanna,
Pati kudu jeung pigawena,
Ulah ngan wungkul hayangna,
Kudu aya pameulina.
506. Sya’ir nu jadi sindir,
Opat komana teu mubadir,
Henteu kudu undar-andir,
Milari Syekh Abdul Qadir.
507. Lamun ku urang geus dibeuli,
Tangtu yakin katinggali,
Moal samar moal lali,
Jalanna kudu Mujasmedi. (*)
508. Lamun urang daeuk leukeun,
Sagala rupa-rupakeun,
Tangtos moal barieukeun,
Urang bisa nganyahokeun.
509. Mungguh jalma teh geus pasti,
Sagala ge bakal mati,
Disebut mulih ka jati,
Matak wajib terang ka Gusti.
510. Bisi urang ngajadi susah,
Lamun elmuna tacan sah,
Kapan Allah henteu papisah,
Emutan perlu diasah.
511. Ngasahna jeung babaturan,
Supaya ulah limpeuran,
Bisi beunang kacampuran,
Ku Idajil nu maturan.
Layang Muslimin Muslimat
42
512. Naha iraha deui waktuna,
Lamun henteu ti ayeuna,
Iraha rek tobatna,
Geus paeh nyandang siksaan.
(*) Urang bisa nganyahokeun ka Gusti.
513. Biasa sok ditahlilan,
Cenah mantuan keur dijalan,
Asana ku pamohalan,
Paeh beunang diakalan.
514. Kanyeri beunang ditalangan,
Marukan teu kahalangan,
Da bongan teu diteangan,
Di dunyana kajongjonan.
515. Beurang peuting Yasin jeung dzikir,
Tapi hanteu jeung dipikir,
Di dunya teu daek mikir,
Teu rumasa jadi fakir.
516. Ari waktuna Sembahiyang,
Keur nekadkeun taya kahayang,
Tapi jongjon ambariyang,
Teu khusu kanu diteang.
517. Sembahiyang jeung pujina,
Teu tinggal saban waktuna,
Tapi teu nyaho maksudna,
Teu hasil kantun capena.
518. Mun suuk mah ngan cangkangna,
Henteu ngampihan sikina,
Kumaha rek dipelakna,
Mo enya aya hasilna.
519. Kuring lain ngalainkeun,
Nu ku sadaya dilakonkeun,
Supayana dipikirkeun,
Ku sadayana dikanyahokeun.
520. Anu matak wajib terang,
Kana pibalikeun urang,
Kudu ayeuna kasorang,
Bisi sakarat wiwirang.

No comments:

Post a Comment